Page title

Ako sa posudzuje zdravotný stav počas pandémie

Text

Posudkový lekár nie je počas trvania krízovej situácie povinný poistenca/poškodeného vopred informovať o možnosti posúdenia v neprítomnosti a ani prihliadať na požiadavku poistenca/poškodeného zúčastniť sa osobne na posúdení zdravotného stavu. Je teda na zvážení posudkového lekára, či pozve poistenca/poškodeného na posúdenie zdravotného stavu.

Toto platí od 4. apríla 2020, čiže od účinnosti zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).