Page title

Dohodár – sezónne práce

Sezónni zamestnanci

Text

Od 1. januára 2023 sa zavádza nový druh dohody – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Poistenec, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je povinne dôchodkovo poistený. Obdobie, ktoré na základe takejto dohody získa, sa za určitých podmienok započítava do obdobia dôchodkového poistenia.

Ako zistím či, sa mi sezónna práca započíta do obdobia dôchodkového poistenia?

Text

To, či sa obdobie výkonu sezónnej práce započíta do obdobia dôchodkového poistenia závisí od toho, či sa dôchodok prizná z invalidného alebo starobného poistenia.

  1. Ak sa priznáva dôchodok z invalidného poistenia (invalidný dôchodok alebo vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok), obdobie, ktoré poistenec získa dohodou o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa ako obdobie dôchodkového poistenia započíta vždy.
  2. Ak sa priznáva dôchodok zo starobného poistenia (starobný, predčasný starobný dôchodok alebo vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok), obdobie dôchodkového poistenia závisí od mesačného príjmu po znížení o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci.

Suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci je 50 % priemernej mesačnej mzdy za predminulý kalendárny rok (spred dvoch rokov). V roku 2023 je suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci 605,50 EUR.

Obdobie dôchodkového poistenia z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce poistenec:

  • získa, ak jeho mesačný príjem je vyšší ako odvodová odpočítateľná položka,
  • nezíska, ak jeho mesačný príjem je rovnaký alebo nižší ako odvodová odpočítateľná položka.