Page title

Formuláre

46. Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19

(nárok uplatnený počas krízovej situácie)


47. Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť

(§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)


48. Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.


49. Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením

(§ 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)


50. Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania

§ 90 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.


51. Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

Vyplníte po stiahnutí

Skupina príloh

56. Oznámenie poistnej udalosti

Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.


70. Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie

§ 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.


72. Oznámenie poistnej udalosti COVID-19

k úrazovému príplatku podľa § 293fea zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


81. Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Skupina príloh