Page title

Formuláre

48. Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

§ 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.


49. Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením

(§ 100 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)


50. Žiadosť o priznanie jednorazového vyrovnania

§ 90 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.


51. Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

Vyplníte po stiahnutí

Skupina príloh

52. Čestné vyhlásenie SZČO

Čestné vyhlásenie povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na účely určenia vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 18 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Skupina príloh

53. Vyhlásenie SZČO, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť SZČO, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu

Vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, že od vzniku pracovného pomeru nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú má oprávnenie podľa osobitného predpisu na účely § 21 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnom poistení (zánik povinného poistenia SZČO)

Skupina príloh

56. Oznámenie poistnej udalosti

Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.


57. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie (o sfalšovaní prihlášky a zneužití osobných údajov treťou osobu, ktorá prihlášku podala za účelom získania klienta na starobné dôchodkové sporenie).

Skupina príloh

58. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke

Na účely poukazovania dôchodku na účet v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk: Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, 365.bank, a. s. (vzťahuje sa aj na 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka), Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Iba na stiahnutie.

Skupina príloh