Page title

Formuláre

79. Žiadosť o dávku garančného poistenia


80. Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska

Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)

Skupina príloh

81. Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Skupina príloh

83. Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky (Čierna hora)

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky na účet v banke pre osoby s bydliskom v Čiernej Hore

Skupina príloh

84. Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických

UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Spojených štátov amerických dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Spojených štátov amerických na ďalšie konanie.

Skupina príloh

85. Žiadosť o invalidný dôchodok zo Severného Macedónska

UPOZORNENIE: Tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Severného Macedónska navštívili pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho bydliska. V pobočke s vami spíšeme tlačivo elektronicky a Sociálna poisťovňa ho postúpi príslušnej inštitúcii Severného Macedónska na ďalšie konanie.

Skupina príloh

86. Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Severného Macedónska

UPOZORNENIE: Tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Severného Macedónska navštívili pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho bydliska. V pobočke s vami spíšeme tlačivo elektronicky a Sociálna poisťovňa ho postúpi príslušnej inštitúcii Severného Macedónska na ďalšie konanie.

Skupina príloh

87. Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v Spojených štátoch amerických / Claim for pension benefits for persons living in the territory of United States of America

Žiadosť o dôchodok je určená pre osoby žijúce na území Spojených štátov amerických. Žiadosť o dôchodok je potrebné vyplniť podľa inštrukcií uvedených na 7. a 8. strane v časti „Poučenie“/ „Instructions“ a podpísať pred príslušným zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia Spojených štátov amerických. Príslušná inštitúcia Spojených štátov amerických postúpi vyplnenú žiadosť Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Skupina príloh

88. Žiadosť o dôchodok z Japonska

Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.


89. Súhlas so sprístupnením osobných údajov

Tlačivo je určené pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.

Skupina príloh