Page title

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov

Kedy platí za fyzickú osobu starajúcu sa o dieťa do šesť rokov veku dôchodkové poistenie štát

Text

Ak ste fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov jeho veku, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • riadne sa staráte o dieťa do šesť rokov jeho veku,

Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho všestranného fyzického a psychického vývinu, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú vtedy, ak riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečujete osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

Pozor: Ak sa o dieťa do šesť rokov riadne stará viac osôb, Sociálna poisťovňa zaeviduje ako poistenca štátu tú osobu, ktorá má nárok na rodičovský príspevok. Ak ani jedna z osôb poskytujúcich riadnu starostlivosť o dieťa nemá nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu tejto starostlivosti je osoba, ktorá podala prihlášku skôr.

  • vy aj dieťa máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak máte trvalý pobyt v SR, môžete byť poistencom štátu aj v prípade, ak sa prechodne zdržiavate v zahraničí),
  • nie ste dôchodkovo poistený ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
  • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • nedovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) a
  • ak nemáte nárok na rodičovský príspevok, podali ste si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Ak na rodičovský príspevok nárok máte, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu vám Sociálna poisťovňa zaeviduje automaticky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky uvedené podmienky musia byť splnené naraz! Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené, a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.