Page title

Premlčanie

Premlčanie nároku na výplatu dôchodku

Text

Ak poistenec žiada starobný dôchodok priznať od spätného dátumu, na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota.

Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.