Page title

Ako a kedy požiadať o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Krízová situácia v SR sa začala 12. 3. 2020. Počas krízovej situácie sa vypláca poistencom pandemické ošetrovné. O nároku na pandemické ošetrovné do 9. 4. 2021 rozhodovali pobočky iba raz, a to vždy k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania počas krízovej situácie. Toto rozhodnutie malo byť platné až do skončenia krízovej situácie. Aktuálne môžete opätovne požiadať o nové rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (od 10. 4. 2021).

Poistenec môže požiadať o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Túto možnosť môže využiť poistenec, ktorému pôvodne:

  • nebol priznaný nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku (napr. nebol poistený, nemal ako SZČO zaplatené poistné a pod.), pričom v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa,
  • bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné avšak v sume, ktorá nezodpovedá aktuálnym príjmom.

O znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné treba požiadať podaním žiadosti, ktorá sa nachádza tu: Žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na ošetrovné. Žiadosť zašlite pobočke, ktorá vám vypláca pandemické ošetrovné (ak vám bol nárok na túto dávku priznaný) alebo pobočke, ktorá vykonáva vaše nemocenské poistenie (ak vám nárok na pandemické ošetrovné priznaný pôvodne nebol). Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné si nezamieňajte so zvýšením pandemického ošetrovného na 75 %. Pri zvýšení pandemického ošetrovného z 55 % na 75 % sa žiadosť nepodáva.

Žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné zašlite miestne príslušnej pobočke:

  • podpísanú poštou na adresu príslušnej pobočky, 
  • nepodpísanú emailom na adresu príslušnej pobočky, 
  • Kontakty - pobočky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak požiadate o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné, pôvodne priznané ošetrovné sa prestane vyplácať a začne sa vyplácať novo priznané ošetrovné. Rovnako, ak vám nárok na pandemické ošetrovné po podaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné nevznikne, pôvodne priznané pandemické ošetrovné sa prestane vyplácať.

Príslušná pobočka prehodnotí nárok na pandemické ošetrovné k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania (dátum ku ktorému sa nárok prehodnotí si nemôžete vybrať, vždy ide o prvý deň potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania) nasledujúcom po:

  • 9. apríli 2021,
  • 30. júni príslušného roka (2021, 2022...),
  • 31. decembri príslušného roka (2021, 2022 ...).

Príklady

Príklad 1

Poistenec sa naposledy staral o dieťa do 11 rokov veku od 11. 1. 2021 do 12. 4. 2021, t. j. počas celého obdobia posledného uzatvorenia škôl. Pandemické ošetrovné mu bolo priznané ešte v marci 2020 z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2019 (rozhodujúce obdobie). Keďže v roku 2020 mal vyššie vymeriavacie základy ako v roku 2019, môže podať žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné za obdobie od 11. 1. 2021 do 9. 4. 2021 nie je možné prehodnotiť, t. j. vyplatené bude v sume priznanej v roku 2020. Opäť rozhodnúť o nároku na pandemické ošetrovné je možné až odo dňa účinnosti novely zákona, ktorá túto možnosť zaviedla, t. j. od 10. 4. 2021. Rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné od 10. 4. 2021 zostane v platnosti až do podania ďalšej žiadosti o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné (po 30. 6. 2021).

Príklad 2

Poistenec sa staral o dieťa do 11 rokov veku od 11. 1. 2021 do 9. 4. 2021. Následne vznikne potreba ošetrovania chorého dieťaťa do 16 rokov veku od 15. 5. 2021. Pandemické ošetrovné mu bolo priznané ešte v marci 2020 z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2019 (rozhodujúce obdobie). Keďže v roku 2020 mal vyššie vymeriavacie základy ako v roku 2019, môže podať žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné za obdobie od 11. 1. 2021 do 9. 4. 2021 nie je možné prehodnotiť, t. j. vyplatené bude v sume priznanej v roku 2020. Opäť rozhodnúť o nároku na pandemické ošetrovné bude možné až od 15. 5. 2021, t. j. od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania po nadobudnutí účinnosti novely zákona, ktorá znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné zaviedla. Rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné od 15. 5. 2021 zostane v platnosti až do podania ďalšej žiadosti o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné (po 30. 6. 2021).

Po podaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné je potrebné zasielať iba čestné vyhlásenia k žiadosti o pandemické ošetrovné