Page title

Predaj

Text

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 628/2005 Z. z. Sociálna poisťovňa zverejňuje informácie o uskutočnenom predaji hnuteľných vecí v nasledujúcom rozsahu:

Predaj 1

Text

Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza

Označenie hnuteľnej veci:
Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia 1U

Dátum prevodu vlastníctva a právny titul:
13. decembra 2022
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Meno, priezvisko a adresa pobytu nadobúdateľa:
Mgr. Zuzana Fábiková, Prievidza, Nábr. sv. Cyrila 315/25

Predaj 2

Text

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota

Označenie hnuteľnej veci:

Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia M1

Dátum prevodu vlastníctva a právny titul:
16. januára 2023
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Meno, priezvisko a adresa pobytu nadobúdateľa:
Bc. Diana Mydlová, Ľ. Štúra 591/14, 980 61 Tisovec.

Predaj 3

Text

Označenie hnuteľnej veci:

Škoda Octavia 1,9 TDI Ambiente

Dátum prevodu vlastníctva a právny titul:

10. februára 2023

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Meno, priezvisko a adresa pobytu nadobúdateľa:

Martina Bolčeková, Ružová 830/7, 919 27  Dolné Lovčice

Predaj 4

Text

Označenie hnuteľnej veci:

Škoda Octavia 1,9 TDI Ambiente

Dátum prevodu vlastníctva a právny titul:

24. júna 2023

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Meno, priezvisko a adresa pobytu nadobúdateľa:

Ing. Alena Hajdíková, Podskalie 22, 018 22 Pružina