Page title

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne

Organizačná štruktúra

Text

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne

Ústredie

Text

Výkon sociálneho poistenia je v kompetencii organizačných zložiek - Ústredia Sociálnej poisťovne a pobočiek Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ. Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený generálnym riaditeľom.

Do pôsobnosti ústredia patrí:

  • rozhodovať v prvom stupni okrem iného predovšetkým o dôchodkových dávkach, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente,
  • rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovanie v prvom stupni patrí do pôsobnosti pobočky.

Ústredie ďalej:

  • riadi a kontroluje činnosť pobočiek,
  • hospodári s finančnými prostriedkami a s majetkom Sociálnej poisťovne,
  • vypláca dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu,
  • uplatňuje pohľadávky na poistnom, pokutách, penále a na dávke garančného poistenia,
  • vykonáva lekársku posudkovú činnosť,
  • vykonáva kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia
  • vykonáva ďalšie činnosti uložené jej zákonom o sociálnom poistení.

Ústredie tiež vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.