Page title

Medzinárodné vzťahy

Text

Činnosť Sociálnej poisťovne v medzinárodnej oblasti sa zameriava na spoluprácu s členskými štátmi EÚ, s Európskou komisiou, Správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a s medzinárodnými organizáciami ESIP (Európska platforma sociálneho zabezpečenia) a EUMASS (medzinárodná organizácia združujúca posudkových lekárov), ktorých je SP členom. V rokoch 1996 až 2017 bola Sociálna poisťovňa členom Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia (ISSA) . Na základe uznesenia vlády SR č. 237 z 15. júna 2016 ku Komplexnému zhodnoteniu efektivity členstva SR v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2014 – 2015), bolo z objektívnych, personálnych, kapacitných a finančných dôvodov členstvo v ISSA ukončené, Sociálna poisťovňa však naďalej participuje na jej činnostiach na neformálnej báze. 

Na medzinárodnej úrovni sa zástupcovia SP zúčastňujú v prípade potreby rokovaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, Pracovnej skupiny pre sociálne otázky, Pracovnej skupiny pre oblasť vysielania, Európskej platformy pre boj proti omylom a podvodom v sociálnom zabezpečení a ďalších pracovných skupín. Sociálna poisťovňa participuje na príprave medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení a medzinárodných dohôd, v rámci bilaterálnej spolupráce sa zameriava najmä na spoluprácu so susednými štátmi, najmä štátmi V4.

Sociálna poisťovňa je v súčasnosti členom dvoch medzinárodných organizácií, a to ESIP (Európska platforma sociálneho poistenia) a EUMASS (Európska asociácia lekárov v poisťovníctve a sociálnom zabezpečení).

Európska únia

Text

Slovenská republika je od 1. mája 2004 členským štátom Európskej únie (EÚ). Jedným zo základných princípov EÚ je právo občanov na voľný pohyb. V oblasti sociálneho zabezpečenia to znamená povinnosť členských štátov zaobchádzať s migrujúcimi občanmi EÚ tak, ako s vlastnými občanmi a neobmedzovať ich možnosť pracovať v rámci EÚ. Najdôležitejšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sú koordinačné nariadenia – nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

ESIP

Text

ESIP (Európska platforma sociálneho poistenia – esip.eu) je organizáciou združujúcou inštitúcie sociálneho zabezpečenia v Európskej únii, ktorá bola založená v roku 1996. Sociálna poisťovňa je členom ESIPu od 1. januára 2007.

ESIP sídli v Bruseli, členmi ESIP sú inštitúcie z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Poľska, Rumunska, Švédska, Švajčiarska a Slovinska.

ESIP spája národných expertov z členských inštitúcií v osobitných výboroch za účelom zlepšenia medzinárodnej spolupráce v rôznych sektoroch sociálneho zabezpečenia. Výbory expertov sa zaoberajú kľúčovými oblasťami sociálneho poistenia, dôchodkami, zamestnanosťou, zdravotníctvom a rodinnou politikou, s cieľom sprostredkovať medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni.

Ciele ESIP na najbližšie obdobie sú stanovené v Memorande na roky 2019 – 2024, v ktorom sú v rámci dôchodkového poistenia stanovené priority: zabezpečenie rovnováhy medzi primeranosťou a finančnou udržateľnosťou dôchodkových systémov, podpora spolupráce EÚ s dôchodkovými inštitúciami, uľahčenie poskytovania cezhraničných informácií o dôchodkoch, podpora poskytovania starobných dôchodkov osobám v nových a flexibilných formách práce.

ESIP pravidelne predkladá Európskej komisii svoje stanoviská k návrhom nariadení, smerníc a rozhodnutí. Sociálna poisťovňa má možnosť v rámci týchto stanovísk presadiť niektoré svoje pozície, treba však poznamenať, že stanoviská podliehajú schvaľovaciemu procesu všetkých členov ESIP.

EUMASS

Text

Európska asociácia lekárov v poisťovníctve a sociálnom zabezpečení (EUMASS) bola založená v roku 1973 v Mníchove. Jej terajším sídlom je Brusel. Má dve sféry záujmu: posudzovanie invalidity a kontrolu výdavkov za zdravotnú starostlivosť. EUMASS riadi Rada EUMASS, ktorej výkonným orgánom je prezident, viceprezident a generálny tajomník. Členmi Rady EUMASS sú prevažne posudkoví lekári pracujúci v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Sociálna poisťovňa je členom EUMASS od roku 2002. EUMASS organizuje dve až tri zasadnutia Rady EUMASS za rok a medzinárodný kongres EUMASS, ktorý sa koná raz za dva roky.

Hlavné ciele EUMASS:

  • zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi pracovníkmi v oblasti posudkového lekárstva v rámci Európy, 
  • reprezentácia posudkového lekárstva sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni, 
  • účasť na stanovovaní profesijných štandardov, 
  • umožnenie prístupu organizáciám a jednotlivcom k informáciám o výskume a vzdelávaní v oblasti lekárskej posudkovej činnosti.