Page title

Výška príspevkov do II. piliera

Sociálna poisťovňa vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie na individuálne účty sporiteľov v príslušných fondoch v DSS:

Text
  • mesačne z vymeriavacieho základu zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby,
  • mesačne z vymeriavacieho základu, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty a z ktorého štát platí príspevky za poistenca štátu,
  • 5,50 % z vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie – uvedená sadzba je platná do 31. decembra 2024 (v rokoch 2025 a 2026 sa zvýši sadzba príspevkov na 5,75 % a od roku 2027 sa zvýši na 6 % z vymeriavacieho základu),
  • do 10 dní od priradenia platby príspevkov sporiteľovi, najneskôr do 60 dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov,
  • zo základného fondu garančného poistenia za zamestnanca v prípade neuhradenia poistného a príspevkov zamestnávateľom,
  • penále v prípade oneskoreného postúpenia príspevku.

Viac informácii týkajúcich sa dôchodku z II. piliera nájdete v časti Dôchodok z II. piliera.