Page title

Fyzická osoba s opatrovateľským príspevkom a osoba vykonávajúca osobnú asistenciu pre ŤZP

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok a fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Text

Kedy platí za fyzickú osobu poberajúcu opatrovateľský príspevok a za fyzickú osobu vykonávajúcu osobnú asistenciu dôchodkové poistenie štát?

Ak ste fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, dôchodkové poistenie za vás platí štát, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nie ste dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,
  • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • nedovŕšili ste dôchodkový vek,
  • podali ste si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, ak ste fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, pričom osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje osobná asistencia nemá nárok na peňažný príspevok za osobnú asistenciu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Všetky uvedené podmienky musia byť splnené naraz. Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase nespĺňate, nepatríte do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené a povinné dôchodkové poistenie vám nevznikne a ak už vzniklo, zanikne zo zákona.