Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
Región Šariš 50076515 Námestie Slobody 62, Sabinov 30,00 €

-

Región Štefánik s. r. o. 53574893 Horný rad 538/13, Brezová pod Bradlom 553,60 €

-

REGIONALL EXPRESS SK, s. r. o. 46784837 Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 5 109,42 €

-

Regionálna poradenská spoločnosť, a. s. 43858376 Skuteckého 12, Banská Bystrica -

04/2017

Regionálna rozvojová agentúra Bánovce 37923820 Námestie Ľ.Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou 12,20 €

-

Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda 34017780 Kukučínova 459/18, Dunajská Streda 14,90 €

-

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 Nám. osloboditeľov 30, Michalovce 610,32 €

-

Regioport 50839624 Hlavná 26/5, Dunajská Streda 4 082,23 €

-

Regioport, s.r.o. 45252122 Hlavná 26/5, Dunajská Streda 731,88 €

-

REGIOTAXINR s. r. o. 52356931 Čakajovce 445, Čakajovce 495,74 €

-

Regis Entertainment Ltd, Roslin Beach Hotel Thorpe Esplanade 10-12, Essex -

12/2015, 01/2016, 02/2016

Regit Steel s.r.o. 44948212 Rožňavská baňa 188, Rožňava 190,75 €

-

Regitko Matej 48101346 Školská 259/22, Chorvátsky Grob 1 684,57 €

-

Regitková Dagmara 51937727 Školská ulica 259/22, Chorvátsky Grob 617,57 €

-

REGLAS SK s.r.o. 47084847 Nižné Repaše 54, Nižné Repaše 8 177,96 €

-

REGNITTO s.r.o. 43822681 Tomášikova 50C, Bratislava 242,41 €

-

REGOL TECH, BaS s.r.o. 36199591 Sadová 12A, Spišská Nová Ves -

09/2009, 02/2011

REGOMONT SK s.r.o. 50929054 Chalupkova 384, Bacúch 413,40 €

-

Regrút Daniel 41687779 , Krompachy 4 675,13 €

-

Regrut Jozef 41143582 75, Helcmanovce 2 244,27 €

-

Regrut Martin 50344501 667, Jakubany 71,19 €

-

Regrut Štefan 44444591 Jakubany 361, Jakubany 33,43 €

-

Regula Dominik 53291182 Budovateľská 1432/3, Snina 1 100,69 €

-

Regula Ján 53090926 Dobrianskeho 1544/69, Snina 3 196,15 €

-

Regula Pavol 45370150 Havanská 2565/12, Košice-Sídlisko Ťahanovce 390,81 €

-

REGULAND, s.r.o. 36731561 Mokrohájska 2, Bratislava 4 527,91 €

-

Reguliová Martina OKRUZNA 151/60, CADCA 6,64 €

-

Reguly Kristián 52472086 Mieru 304/8, Nižná 216,13 €

-

Reguly Marek 48163899 Železničiarov 3576/59, Dolný Kubín 15,41 €

-

Reguly Miloš 41794389 Gen. Štefánika 776/3A, Nižná 575,97 €

-

REHA CENTRUM s.r.o. 36696897 Nový rad 188, Dudince 1 576,43 €

-

Reha Mylan 54277868 Zakarpatska 4/129, Mukačevo 1 420,45 €

-

REHA, spol. s r.o. 31607136 Cesta do Rudiny 2234, Kysucké Nové Mesto -

06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018

Rehab Lab. s. r. o. 52059537 Popoľná 52A, Bratislava III 25,00 €

-

REHABILICA s. r. o. 50261771 Grösslingová 7, Bratislava -

11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

Reháček Rastislav 37153765 Kafendova 4, Bratislava 3 495,15 €

-

ŘEHÁK & SPOL. s.r.o. 47235349 Komenského 437/62, Skalica 123,80 €

-

Rehák Adam 46351264 Horná 99/20, Špačince 216,13 €

-

Rehák Andrej 43780725 , Holíč 1 731,30 €

-

Rehák Dávid 52644367 Trnovec nad Váhom 457, Trnovec nad Váhom 273,07 €

-

Rehák Dominik 53392418 Trenčianska 1589/3, Žilina 895,96 €

-

Rehák Dominik 54460468 Kolónia 614/73, Senica 416,85 €

-

Rehák Eduard 34736859 Jozefa Závodského 2574/9, Senica 15,39 €

-

Rehák Ivan 54596378 Pod hájom 1367/168, Dubnica nad Váhom 15,41 €

-

Rehák Jakub 52454240 Vidovany 22, Dubovce 266,36 €

-

Rehák Ján 41404581 Osuské 119, Osuské 5 429,17 €

-

Rehák Ján 41373031 Mošovce 424, Považany 286,40 €

-

Rehák Jozef 44149913 Športová 2007/33, Nové Mesto nad Váhom 590,50 €

-

Rehák Juraj 53111397 Stanekova 2788/20, Bratislava-Lamač 3 067,29 €

-

Rehák Ladislav 48219231 Pri trati 9461/16, Bratislava-Podunajské Biskupice 2 453,55 €

-