Page title

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Text

Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

  • manžela (manželku)
  • deti a
  • rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

  • manželovi (manželke)
  • deťom a
  • rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Ako požiadať o splatenie nevyplatených súm dôchodku po zomretom nájdete tu: Ako požiadať o nevyplatený dôchodok po zomretom.