Page title

ePN - Lekár

Základná informácia

Text

Lekár vystaví elektronickú PN – ePN vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS).

Celá komunikácia v systéme ePN bude výlučne elektronická. (ePN sa nevzťahuje na potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.)

Lekári sa do systému ePN pripoja postupne:

Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 – dobrovoľné pripojenie lekárov k ePN.

Od 1. júna 2023 – všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia budú povinne pripojení k ePN.

Od 1. januára 2024 – lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť budú už tiež uznávať PN iba elektronicky.

Postup pri potvrdení cez ePN pri technických výpadkoch systémov

Ak z technických príčin nie je možné, aby príslušný ošetrujúci lekár:

 • vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • elektronický záznam o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti upravil

a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive (odporúčame mať k dispozícii dostatočný počet predtlačených odpisov ePN na ručné vyplnenie pre uvedenú situáciu).

Technickou príčinou je, ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém.

V prechodnom období do 31. 5. 2023 odporúčame v prípade technického problému pri uznaní DPN vystaviť štandardné päťdielne tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“.

Odpis tlačiva odporúčame len v prípade technického problému pri kontrolnom vyšetrení už elektronicky vystavenej ePN.

Ďalšie informácie:
ePN – Základná informácia – video - podcasty
Potvrdzovanie ePN pre Sociálnu poisťovňu
eZdravie.sk – ePN

Najčastejšie otázky

1. Bude možné od 1. 6. 2022 potvrdzovať aj ostatné sociálne udalosti elektronickou formou (OČR, tehotenstvo, materstvo)?

1. Bude možné od 1. 6. 2022 potvrdzovať aj ostatné sociálne udalosti elektronickou formou (OČR, tehotenstvo, materstvo)?

Elektronické potvrdzovanie sa bude zatiaľ týkať výlučne potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti. Zámerom Sociálnej poisťovne je rozšírenie týchto služieb aj na ďalšie dávky, realizácia závisí od ďalších legislatívnych zmien a následnej technologickej implementácie zainteresovanými subjektmi.

2. Bude môcť lekár potvrdzovať dočasnú PN v prechodnom období (od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023) súčasne v papierovej forme a elektronickou forme, alebo len v jednej z nich?

2. Bude môcť lekár potvrdzovať dočasnú PN v prechodnom období (od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023) súčasne v papierovej forme a elektronickou forme, alebo len v jednej z nich?

V tomto prechodnom období budú mať lekári, ktorí aj v súčasnosti potvrdzujú DPN, možnosť ju potvrdiť buď elektronicky alebo doteraz zaužívaným spôsobom na listinnom tlačive. Nebude problém, ak lekár bude vystavovať DPN elektronicky a v niektorých prípadoch potvrdí DPN na klasickom päťdielnom papierovom tlačive. Avšak potvrdenie DPN v jednom prípade oboma spôsobmi nebude možné, keďže takýto postup by viedol k zbytočným komplikáciám z dôvodu vzniku duplicitných DPN evidovaných v Sociálnej poisťovni.

3. Ak pacient požiada svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ho uznal práceneschopným v systéme ePN, aby mu vydal doklad o práceneschopnosti aj v papierovej podobe, je povinný mu vyhovieť? V akých prípadoch sa bude môcť vydať odpis potvrdenia o dočasnej pracov

3. Ak pacient požiada svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ho uznal práceneschopným v systéme ePN, aby mu vydal doklad o práceneschopnosti aj v papierovej podobe, je povinný mu vyhovieť? V akých prípadoch sa bude môcť vydať odpis potvrdenia o dočasnej pracov

Ak pacient, ktorý má elektronicky uznanú PN si vyžiada doklad, ošetrujúci lekár mu vydá odpis potvrdenia, čo je osobitné tlačivo preukazujúce vystavenie elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti (vrátane záznamov o zmene ePN). Zákon uvádza, že lekár ho vystaví na požiadanie osoby. Je to teda na rozhodnutí pacienta, ktoré nie je potrebné zdôvodňovať.

4. Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?

4. Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?Ako a kedy bude informácia o vzniku, trvaní a skončení ePN doručená zamestnávateľovi a poistencovi?

Údaje o uznaní dočasnej pracovnej neschopnosti sú z Národného zdravotníckeho informačného systému zaslané do informačného systému Sociálnej poisťovne automaticky a po ich automatizovanom spracovaní následne zasielané do eSlužieb SP – systému poskytujúcemu služby zamestnávateľom (Odvádzateľ poistného) bez zásahu zamestnanca Sociálnej poisťovne zabezpečujúceho evidenciu dočasnej pracovnej neschopnosti. Notifikácia o vzniku ePN sa zasiela skôr ako ePN začne spracovávať Sociálna poisťovňa. To znamená, že okrem výnimočných prípadov tento proces beží automatizovane bez zásahu zamestnancov Sociálnej poisťovne a ihneď po doručení

5. Je možné ukončiť práceneschopnosť cez ePN do minulosti?

5. Je možné ukončiť práceneschopnosť cez ePN do minulosti?

Pacient pracujúci na zmeny napr. predpoludním absolvuje kontrolu a požiada ošetrujúceho lekára, aby ho uznal práceschopným ešte v ten deň, aby mohol nastúpiť do popoludňajšej alebo nočnej zmeny. O ukončení DPN je však možné rozhodnúť len ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie, tzn. v deň, kedy bolo vykonané vyšetrenie, je posledný deň práceneschopnosti (Dátum predpokladaného skončenia). Ak pacient plánuje ísť do práce, musí ísť k lekárovi deň pred dňom, kedy má nastúpiť na popoludňajšiu alebo nočnú zmenu.

6. Ako vyzerá komunikácia medzi inštitúciami cez ePN?

6. Ako vyzerá komunikácia medzi inštitúciami cez ePN?

Postup pri tejto komunikácii je nasledovný:

 • lekár vo svojom počítači vystaví ePN,
 • lekár odošle ePN elektronicky do NZIS – systému eZdravie – v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI),
 • v prípade potreby (napr. na žiadosť pacienta), lekár vystaví odpis ePN,
 • systém eZdravie (NZIS) odošle zašifrované údaje o ePN do Sociálnej poisťovne,
 • spracované údaje o ePN poskytne Sociálna poisťovňa prostredníctvom eSlužieb zamestnávateľovi poistenca (pacienta),
 • zamestnávateľ má v eSlužbách Sociálnej poisťovne (služba Odvádzateľ poistného) prístup k údajom cez novú záložku s názvom „ePN“,
 • poistenec má v eSlužbách Sociálnej poisťovne prístup k svojej ePN cez Elektronický účet poistenca.

Úhrada zdravotných výkonov pri ePN

Text

Sociálna poisťovňa informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že dočasné pracovné neschopnosti vystavené v eZdraví (ePN) nemusia vykazovať ako ostatné zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa ich zaeviduje online a automaticky ich aj uhrádza. Vykazovanie ostatných zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia (vrátane štandardných tlačív PN) ostáva nezmenené.

Sociálna poisťovňa pri úhrade za vystavenie ePN poukáže príslušnú sumu na ten účet poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý u neho eviduje pri zdravotných výkonoch vykazovaných elektronicky v uplynulom období.

V tejto súvislosti vyzývame tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí:

 • doteraz nevykazovali zdravotné výkony ani elektronicky a ani papierovo, resp. naposledy ich vykázali elektronicky pred viac ako štvrťrokom alebo
 • vykazujú zdravotné výkony elektronicky, resp. papierovo ale od naposledy zaslaného základného zúčtovacieho dokladu zmenili používaný účet vedený v banke,

aby oznámili aktuálne číslo účtu vedeného v banke, a to písomne pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla ambulancie. Bez oznámenia aktuálneho čísla bankového účtu Sociálna poisťovňa nebude môcť uvedeným poskytovateľom správne poukázať úhradu za vystavenie ePN.

ePN – Leták – Informácia pre lekárov