Page title

Sociálna poisťovňa - Základná charakteristika

Základná charakteristika

Text

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Sociálnej poisťovni bola Zmluvou o pristúpení SR k Európskej únii od 1. mája 2004 zverená pôsobnosť pri určovaní príslušnosti právnych predpisov podľa Hlavy II nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Od 1. januára 2005 Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2015 spravuje aj Centrálny informačný a ponukový systém (CIPS), prostredníctvom ktorého sporiteľ/žiadateľ o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia dostáva všetky ponuky na dôchodok od poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností z jedného zdroja, čím sa mu uľahčí porovnanie ponúk jednotlivých spoločností. CIPS ďalej slúži aj na výmenu informácií medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, poisťovňami a Sociálnou poisťovňou vo výplatnej fáze, čím sa zabraňuje nadmernému administratívnemu zaťaženiu sporiteľov, poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností a zároveň slúži aj na administráciu všetkých dôležitých informácií súvisiacich s výplatou dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia.

Orgány Sociálnej poisťovne

Text
 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a
 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má v súčasnosti 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dozorná rada sa ďalej tvorí z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, z troch zástupcov navrhnutých vládou a z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne

Text
 • Ústredie Sociálnej poisťovne a
 • pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré sú vecne príslušné na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia vo vymedzenom rozsahu.

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie
  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • vyrovnávacia dávka,
  • tehotenské,
  • materské,
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • vdovský dôchodok,
   • vdovecký dôchodok,
   • sirotský dôchodok,
  • invalidné poistenie
   • invalidný dôchodok,
   • vdovský dôchodok,
   • vdovecký dôchodok,
   • sirotský dôchodok,
 • úrazové poistenie
  • úrazový príplatok,
  • úrazová renta,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • jednorazové odškodnenie,
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom,
 • garančné poistenie
  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa),
 • poistenie v nezamestnanosti
  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti).

Základným zdrojom príjmov Sociálnej poisťovne je poistné na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom. Zákon o sociálnom poistení definuje, kto je platiteľom poistného na jednotlivé druhy poistenia, určuje sadzby poistného, vymeriavací základ, odvod poistného, pohľadávky, pokuty, penále. Rozpočet a účtovnú závierku Sociálnej poisťovne schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dáva právo orgánom dozoru štátu, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR, aby dohliadali nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporenia.