Page title

Základná informácia

Informácia pre fyzické osoby o podmienkach vstupu do II. piliera

Text

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení je

 • dobrovoľná pre fyzickú osobu, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, nedovŕšila 40 rokov veku a uzatvorí s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností (DSS) zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a
 • automatická pre fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 30. apríli 2023, nedovŕšila 40 rokov veku.

Viac informácií k automatickej účasti v II. pilieri nájdete tu: Automatický vstup do II. piliera – Otázky a odpovede.

Sociálna poisťovňa je zriaďovateľom a správcom Centrálneho informačného ponukového systému

Text
 • Informácie pre sporiteľa o Centrálnom informačnom ponukovom systéme a o výplate dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) sa nachádzajú v časti elektronické služby, pod názvom Centrálny informačný ponukový systém 

Sociálna poisťovňa vedie register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení:

Text
 • akceptácia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva),
 • akceptácia prestupovej zmluvy,
 • vydávanie akceptačného listu, ktorý je podmienkou pre zápis prestupovej zmluvy do registra zmlúv (ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a ak odo dňa posledného prestupu do DSS, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul najmenej jeden rok, vydá Sociálna poisťovňa akceptačný list za poplatok vo výške 16 eur, v ostatných prípadoch je vydanie akceptačného listu bezplatné) – od 1.1.2023 sa ruší vydávanie akceptačných listov ako podmienka pre prestup do DSS,
 • elektronické oznamovanie DSS akceptácie/neakceptácie zmluvy do registra zmlúv, v prípade neakceptácie zmluvy s uvedením dôvodu neakceptácie,
 • výmaz zmluvy na základe rozhodnutia súdu,
 • výmaz zmluvy z dôvodu neoprávneného akceptovania zmluvy,
 • zánik zmluvy na základe úmrtia sporiteľa,
 • zánik právneho postavenia sporiteľa, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom,
 • elektronické oznamovanie DSS o výmaze, resp. zániku zmluvy.

Sociálna poisťovňa ďalej vykonáva:

Text
 • Sociálna poisťovňa vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (príspevky) na individuálne účty sporiteľov vedené v rámci príslušných fondov v DSS,
 • zúčtovanie príspevkov medzi Sociálnou poisťovňou a DSS (zápočet neoprávnene postúpených príspevkov s príspevkami, ktoré má Sociálna poisťovňa postúpiť),
 • vyžiadanie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu od DSS z dôvodu výmazu zmluvy na základe rozhodnutia súdu, neoprávneného akceptovania zmluvy, dovŕšenia 53 rokov veku sporiteľa, úmrtia sporiteľa a zániku právneho postavenia sporiteľa, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, prešetrenie oprávnenosti postúpenia príspevkov zomretému sporiteľovi za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a zasielanie oznámenia pre DSS (vyžiadanie vrátenia príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, oznámenie o postúpení príspevkov alebo oznámenie o neevidencii príspevkov postúpených bez právneho dôvodu),
 • zasielanie informačných listov prvopoistencom o možnosti uzatvoriť zmluvu,
 • spracovanie žiadostí o starobný dôchodok, resp. predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia,
 • prostredníctvom automatizovaného systému CIPS spracovanie ponúk starobných dôchodkov od životných poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností prostredníctvom automatizovaného systému CIPS,
 • vyhotovenie a zasielanie ponukových listov s ponukami dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia sporiteľom.

Informácie k výške príspevkov do II. piliera nájdete v časti Výška príspevkov do II. piliera.

Viac informácii týkajúcich sa dôchodku z II. piliera nájdete v časti Dôchodok z II. piliera.