Page title

Vybrať si dobrovoľné poistenie

Nie ste povinne poistení a chcete sa zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií? Plánujete materskú dovolenku? Bojíte sa straty zamestnania alebo si chcete prilepšiť k dôchodku? Potom môže byť pre vás vhodným riešením dobrovoľné poistenie.

Prečo sa dobrovoľne poistiť?

Text

Sociálne poistenie je povinné verejnoprávne poistenie, vďaka ktorému sú občania prostredníctvom platenia odvodov a poberania dávok zabezpečení pred rizikovými životnými situáciami. V praxi to znamená, že ak z rôznych dôvodov nemôžete pracovať (choroba, materská a pod.), stratíte zamestnanie alebo dovŕšite dôchodkový vek, budú vám poskytnuté sociálne dávky, ktoré vám pomôžu prekryť obdobie bez príjmu. Ak ste zamestnaní, platí vám odvody na toto poistenie zamestnávateľ z vašej hrubej mzdy, v určitých prípadoch tak robí štát (napríklad počas materskej dovolenky), ale sú obdobia, kedy za vás poistenie nikto nehradí a vtedy je dobré vedieť o možnosti platiť si poistenie dobrovoľne. Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si riadne a včas platíte poistné, sa totiž zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Pre koho je dobrovoľné poistenie vhodné?

Text
 • pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 • pre študentov (musia však dovŕšiť vek 16 rokov),
 • absolventov škôl, ktorí ešte nemajú zamestnanie,
 • pre ženy, ktoré plánujú materskú dovolenku a nie sú zamestnané,
 • dobrovoľne nezamestnaných,
 • pre SZČO, ktorých príjem nepresiahne zákonom stanovenú hranicu pre vznik povinného poistenia,
 • pre všetky osoby, ktorým nevznikla povinnosť platiť povinné sociálne poistenie,
 • pre ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo.

Čo musím spĺňať, ak sa chcem dobrovoľne poistiť?

Text
 • dovŕšený vek 16 rokov,
 • musíte mať trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Aké druhy dobrovoľných poistení máte k dispozícii?

Môžete si vybrať z troch druhov poistenia a ich kombinácií.

 

Dobrovoľné nemocenské poistenie

Jeho účelom je nahradiť vám príjem v prípade straty, alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a zabezpečenie príjmu v čase pracovnej neschopnosti, tehotenstve i počas materskej. Ide o dávky ako nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské.

POZOR: Nemýľte si nemocenské poistenie so zdravotným. Odvody za zdravotné poistenie sú odvádzané do zdravotnej poisťovne a slúžia na účely zdravotnej starostlivosti.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Jeho účelom je zabezpečiť vám príjem po dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (v prípade zlého zdravotného stavu a pod.) Poberať dôchodok môžete aj pri riadnom zamestnaní. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • starobné poistenie – slúži ako zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia (ide o starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok),
 • invalidné poistenie – slúži pre prípad, že vaša práceschopnosť poklesne z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, tiež pre prípad úmrtia (ide o invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský).

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Jeho účelom je nahradiť váš príjem v čase nezamestnanosti, keď si prácu aktívne hľadáte a ste zaevidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké balíky (kombinácie) poistení sú v ponuke a pre koho sú vhodné?

Môžete si vybrať jeden samostatný druh poistenia, alebo viaceré poistenia v rámci piatich balíkov, ktoré ponúka Sociálna poisťovňa. Nie všetky balíky sú však určené pre každého.

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

 • Kto sa môže poistiť?  Nezamestnaný (napr. študent), SZČO, ktorej hrubý príjem nepresiahol stanovenú hranicu a nevznikla jej povinnosť platby povinného poistenia.
 • Pri výbere v Kalkulačke na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu ide o typ 1 (dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti) a typ 2 (dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku). 
 • Kto sa nemôže poistiť? Povinne nemocensky poistený (zamestnanec, SZČO, ktorej príjem presiahol stanovenú hranicu a musí si platiť povinné poistenie), tiež osoba s priznaným starobným, či predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t. j. odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku) a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového.

Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie

 • Kto sa môže poistiť?  Nezamestnaný (napr. študent), SZČO, ktorej hrubý príjem nepresiahol stanovenú hranicu a nevznikla jej povinnosť platby povinného poistenia. Dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni môže byť policajtka/policajt alebo profesionálna vojačka/vojak, ktorí sú súčasne nemocensky zabezpečení podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (pozrite ďalej).
 • Pri výbere v Kalkulačke na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu ide o typ 3 (dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba) a typ 4 (dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku) .
 • Kto sa nemôže poistiť? Povinne nemocensky poistený (zamestnanec, SZČO, ktorej príjem presiahol stanovenú hranicu a musí si platiť povinné poistenie), tiež osoba s priznaným starobným, či predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t. j. odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku) a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (t. j. po určení dôchodkového veku Sociálnou poisťovňou).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dobrovoľne nemocensky poistení môžete byť len ak ste súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistení.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

 • Kto sa môže poistiť?  Všetci okrem osoby s priznaným predčasným starobným dôchodkom.
 • Pri výbere v Kalkulačke na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu ide o typ 5 (dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba) a typ 6 (dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba s priznaným starobných dôchodkom alebo poberaním výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku). 
 • Kto sa nemôže poistiť? Osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

 • Kto sa môže poistiť?  SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Pri výbere v Kalkulačke na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu ide o typ 7 (dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba). 
 • Kto sa nemôže poistiť? Osoba s priznaným starobným, predčasným starobným, či invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t. j. odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku) a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (t. j. po určení dôchodkového veku Sociálnou poisťovňou).

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

 • Kto sa môže poistiť?  SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Pri výbere v Kalkulačke na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu ide o typ 8 (dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a zároveň dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba) a typ 9 (dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a zároveň dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku). 
 • Kto sa nemôže poistiť? Povinne nemocensky poistený (zamestnanec), osoba s priznaným starobným, predčasným starobným, či invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t. j. odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku) a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (t. j. po určení dôchodkového veku Sociálnou poisťovňou).
Text

DOBRÁ RADA: Je dobré vedieť, že aj v prípade, ak ste zamestnancom, môžete mať prerušené povinné nemocenské poistenie v období, keď:

 • čerpáte pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu alebo čerpáte služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu, okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
 • ste dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady podľa osobitného predpisu a neposkytuje sa vám náhrada mzdy,
 • máte neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
 • ste vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • čerpáte rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu. Ak bola priznaná dávka materské mužovi, ktorý čerpá rodičovskú dovolenku, poistenie nie je prerušené, ale trvá (ide o vylúčenie povinnosti platiť poistné).