Page title

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Sociálna poisťovňa má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.socpoist.sk.

Stav súladu

Text

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Text

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Banner Sociálnej poisťovne nemá definovaný zrozumiteľný alternatívny text, ktorý by popisoval, na čo slúži daný odkaz. Uvedené porušenie sa vyskytuje na viacerých miestach webového sídla. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Bannery nemajú definovaný zrozumiteľný alternatívny text, ktorý by popisoval, čo je účelom odkazov, ktoré sú súčasťou bannerov. Uvedené porušenie sa vyskytuje na viacerých stránkach webového sídla: [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Tabuľka nemá sémanticky správne definovanú hlavičku pomocou tagu <th>, používateľ preto nemá údaje v tabuľke poskytnuté správne pomocou čítača obrazovky, keďže pri jednotlivých údajoch mu neposkytuje informácie o príslušnom stĺpci. Na webovom sídle sa nachádza viacero podobných tabuliek, ktoré nemajú definovanú hlavičku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Zoznam nie je sémanticky správne definovaný pomocou tagov <ul>, <li>. Nevidiaci používateľ musí mať k dispozícii sémantické zoznamy, v ktorých sa dokáže orientovať a má pomocou čítača obrazovky poskytnuté informácie, napríklad ohľadom typu zoznamu alebo jeho dĺžky. Uvedené porušenie sa týka viacerých zoznamov nachádzajúcich sa na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Nie je vhodné používať medzery medzi písmenami, pretože asistenčná technológia neinterpretuje tento text správne, používateľ preto nemusí pochopiť význam daného textu. V rámci PDF dokumentov sa nachádza viac podobného textu, v ktorom sú použité medzery medzi písmenami. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Vstupné polia pre emailovú adresu a telefónne číslo nemá definovaný správny typ, "text" nie je pre tento typ údajov vhodný. Pre telefónne čísla sa používa typ "tel" a pre emailové adresy typ "email". [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 • Odkazy nie sú pri zameraní (hover) podčiarknuté, nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu. Je potrebné, aby boli odkazy podčiarknuté mimo zamerania, ale aj pri zameraní, aby sa ich dalo identifikovať a rozoznať od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Text v PDF dokumente nespĺňa minimálny kontrastný pomer 4,5:1, pre niektorých používateľov môže byť tento text ťažšie čitateľný. Ukážka kontrastného pomeru pomocou nástroja Colour Contrast Analyser. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Niektoré farebné kombinácie nespĺňajú minimálny kontrastný pomer 4,5:1, pre používateľov je tento text veľmi ťažko čitateľný. Ukážka kontrastného pomeru žltého textu pomocou nástroja Colour Contrast Analyser. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Pri zväčšení stránky na 200 % a rozlíšení obrazovky 1920x1200 sa strácajú posledné bannery, používateľ nedokáže prečítať text v týchto banneroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 • PDF dokument je naskenovaný bez použitia OCR vrstvy, pre nevidiaceho používateľa nie je prístupný. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Pri nastavení responzívneho dizajnu stránky so šírkou 320 px nie je viditeľný odkaz "Zoznam dlžníkov". Používateľ nevie identifikovať, aký text má tento odkaz a aktivovať ho je komplikované. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Viaceré vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky, môžu byť preto ťažko viditeľné. Orámovanie vstupných polí by malo byť výraznejšie, aby spĺňalo minimálny kontrastný pomer 3:1. Ukážka kontrastného pomeru pomocou nástroja Colour Contrast Analyser. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Chyba, ktorá sa zobrazí pri nesprávne vyplnenom poli, nezotrvá a po chvíli sa sama stratí. Hlásenie o chybe by malo zotrvať zobrazené na obrazovke, pretože používateľ si ho nemusí všimnúť alebo nestihne dočítať obsah, ktorý sa v ňom nachádza. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
 • Slider sa na hlavnej stránke posúva automaticky a je možné ho zastaviť iba pomocou kliknutia na šípky slúžiace na posúvanie slidov. Niektorým používateľom s kognitívnymi poruchami môže tento automatický pohyb komplikovať prácu na stránke, prípadne komplikovať čítanie obsahu, ktorý sa na týchto slidoch nachádza. Samotné zastavenie slidera pomocou posúvnych šípok nie je intuitívnym mechanizmom, preto by malo byť pred samotným sliderom tlačidlo na jeho zastavenie. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Skiplink je v rámci celého webového sídla umiestnený až za navigáciou a nie na začiatku stránky, preto nie je využiteľný. Skiplink je potrebný pre používateľov, ktorí ovládajú stránku iba prostredníctvom klávesnice, aby sa mohli dostať na hlavný obsah stránky a nemuseli zakaždým prechádzať celou navigáciou. Preto musí byť umiestnený úplne na začiatku stránky, aby bol zamerateľný ihneď po prejdení na stránku. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Názov všetkých stránok webového sídla je v tvare "Sociálna poisťovňa", podľa tohto názvu nie je možné rozlíšiť jednotlivé stránky. Názvy stránok by mali obsahovať informáciu o tom, čo sa na danej stránke nachádza, spolu s primárnou zodpovednosťou, aby sa podľa nich vedel používateľ orientovať. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Názov PDF dokumentu nie je popisný a zrozumiteľný, neobsahuje výstižnú informáciu popisujúcu obsah tohto dokumentu. Názov dokumentu pomáha pri orientácii medzi súbormi/stránkami nachádzajúcimi sa na webovom sídle a pri jednoduchšom chápaní obsahu. Uvedené porušenie sa týka mnohých PDF dokumentov nachádzajúcich sa na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Cookies nie sú zamerateľné ako prvé pri prechádzaní stránky pomocou klávesnice. Používateľ by mal mať poskytnutú informáciu ohľadom cookies úplne na začiatku, ešte predtým, ako začne pracovať s webom. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami]
 • Odkazy "Čítať viac" nemajú jasný a zrozumiteľný text odkazu, z ktorého by bolo možné pochopiť jeho účel. Zároveň nie sú tieto odkazy programovo prepojené s príslušným kontextom. Účel odkazu by mal byť zmysluplný, buď zo samotného textu obsahu alebo v kombinácii s kontextom, ktorý je správne programovo prepojený s týmto odkazom. Uvedené porušenie sa vyskytuje na viacerých stránkach webového sídla. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Nie je vhodné uvádzať ako text odkazu URL adresu, pretože nie je možné z nej identifikovať, kam tento odkaz smeruje. Ako text odkazu by mala byť uvedená zmysluplná informácia, ktorou by vedel aj nevidiaci používateľ pomocou čítača obrazovky identifikovať cieľ odkazu. Na webovom sídle sa nachádza viacero odkazov, ktorých text obsahuje URL adresu. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • PDF dokument nemá definované záložky. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. Ukážka porušenia pomocou programu Adobe Acrobat Pro. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Zameranie niektorých odkazov v rámci stránky, ako aj zameranie odkazov v pätičke stránky nie je viditeľné. Používateľ by mal vidieť, kde sa aktuálne nachádza pri ovládaní stránky pomocou klávesnice. Aktuálne zameraná položka by mala byť dostatočne zvýraznená, napríklad orámovaním alebo podfarbením. Uvedené porušenie sa vyskytuje na celom webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Tlačidlo "Vypočítať" spustí výpočet pri stlačení tlačidla myši a jeho držaní, používateľ nemá možnosť zrušiť alebo zvrátiť túto akciu. Zároveň sa po vypočítaní presunie zobrazenie na stránke nižšie, čo môže používateľovi spôsobiť zmätok. Vyhľadávanie by malo byť spustené až po uvoľnení tlačidla myši. [Kritérium úspešnosti 2.5.2 Zrušenie ukazovateľa]
 • PDF dokument nemá definovaný jazyk. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. Ukážka porušenia pomocou programu Adobe Acrobat Pro. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Obsah v cudzom jazyku nemá programovo nastavený príslušný jazyk, čítač obrazovky ho preto neinterpretuje správne, ale s nastaveným slovenským jazykom. Na webovom sídle sa nachádza veľa textu v cudzom jazyku, ktorý nemá programovo definovaný príslušný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Obsah v cudzom jazyku nemá programovo nastavený príslušný jazyk, čítač obrazovky ho preto neinterpretuje správne, ale s nastaveným slovenským jazykom. Na webovom sídle sa nachádza veľa textu v cudzom jazyku, ktorý nemá programovo definovaný príslušný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Identifikácia chyby nie je postačujúca, chybná položka nie je zvýraznená a chyba sa po chvíli stratí. Pre používateľa je takto zobrazenú chybu náročné zachytiť, pretože nestíha prečítať text a nie je dostatočne upozornený na to, že je potrebné opraviť údaje. Chyby sa pri pokuse o odoslanie formulára zobrazujú postupne a nie naraz, čo takisto predlžuje opravu chýb. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 • Návrh na opravu chyby nie je postačujúci, nie je uvedený požadovaný formát, v akom by údaj mal byť uvedený. Používateľ preto nemusí vedieť, v akom tvare má tento údaj zadať. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Pomocou validátora bolo zistených 50 chýb, viaceré z nich sú porušením prístupnosti, najmä chyby týkajúce sa duplicitných ID, nesprávneho vnorenia prvkov a nesprávneho ukončenia tagov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Tlačidlo pre spustenie vyhľadávania nemá definovaný názov, nevidiaci používateľ preto nevie pomocou čítača obrazovky identifikovať, akú má toto tlačidlo funkciu. Na webovom sídle sa nachádzajú aj ďalšie tlačidlá, ktoré nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o vypočítaných hodnotách, ktoré sa vo vstupných poliach zobrazia po stlačení tlačidla "Vypočítať". Tieto vstupné polia sa nachádzajú pred týmto tlačidlom a keďže nenastane reload stránky, mal by byť používateľ informovaný o tomto obsahu. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

2.  Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:

 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanála, ak je obsah webového sídla aktualizovaný častejšie ako jedenkrát za týždeň. [§16 pís. a) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Neposkytuje mapu sídla ani jej ekvivalentu vo forme dostupnej z každej webovej stránky sídla [§16 pís. c)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Text

Toto vyhlásenie bolo vypracované 26. 7. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané akékoľvek iné opatrenia, ktoré členské štáty považujú za primerané a ktoré poskytujú rovnakú záruku, že tvrdenia uvedené vo vyhlásení sú presné.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 26. 7. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Text

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: media@socpoist.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Sociálna poisťovňa a jeho prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je p. Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou.

Vynucovacie konanie

Text

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk