Page title

Elektronický účet poistenca

Elektronický účet poistenca

Text

Elektronický účet poistenca je moderným nástupcom aplikácie Individuálny účet poistenca. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) po Elektronickej PN (ePN) pribudli ďalšie nové funkcionality. Uľahčujú život klientom pri príprave na dôchodok, poskytujú lepší prehľad o rodičovskom dôchodku (RD), dávke v nezamestnanosti, ale aj o nemocenských či úrazových dávkach. Poistenci tak vo viacerých životných situáciách už nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď alebo navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne. Z pohodlia domova zistia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Medzi hlavné dôvody, prečo by si mal klient aktivovať prístup do Elektronického účtu poistenca, patrí najmä zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou. Benefity prístupu do Elektronického účtu poistenca sú:

 • úspora času – nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení,
 • okamžitý prístup k informáciám a možnosť ich tlače, ktoré predtým získal prostredníctvom korešpondencie so Sociálnou poisťovňou,
 • online prehľad o sociálnom poistení a vyplatených dávkach a možnosť tlače požadovaných prehľadov,
 • možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa napríklad:

 • prehľad období poistenia, možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne, ktorá je dôležitá aj v rámci prípravy na dôchodok,
 • informácie pre nárok na dávky (vrátane informácií o podaných žiadostiach o jednotlivé dávky) a tiež podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný/ predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
 • prehľad o vyplatených nemocenských a úrazových dávkach, možnosť preveriť si poberanie dávok (ePN – elektronická práceneschopnosť alebo Úrazové dávky),
 • kontrolu a spätnú kontrolu údajov, napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,
 • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie, napr. materské alebo OČR.

Funkcionality Elektronického účtu poistenca

Text

Elektronický účet poistenca (EUP) v súčasnosti ponúka tieto funkcionality:

Výber poistného

 • Poistenie platené štátom
 • Prehľad poistení
 • Vylúčenia – obdobie, kedy sa poistenie neplatí
 • Prerušenia – obdobie, kedy sa sociálne poistenie prerušilo

Dôchodkové poistenie

 • Príprava na dôchodok alebo Obdobia dôchodkového poistenia
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok + Zrušenie / Zmena vyhlásenia
 • Rodinné vzťahy na účel RD

Nemocenské poistenie

 • Obdobia nemocenského poistenia
 • ePN – Elektronická práceneschopnosť
 • Prehľad vyplatených nemocenských dávok

Poistenie v nezamestnanosti

 • Obdobia poistenia v nezamestnanosti
 • Prehľad žiadostí a konanie o dávke
 • Prehľad vyplatených dávok

Úrazové dávky

 • Prehľad žiadostí a konanie o dávke
 • Prehľad vyplatených dávok

Účasť v II. pilieri

 • Výpis z registra zmlúv (Informácie o tom, či mám sporenie v II. pilieri a v ktorej DSS.)

 

Elektronický účet poistenca (EUP) je užitočný zdroj informácií o sociálnom poistení:

Príprava na dôchodok

Odchod do dôchodku je jednou z najdôležitejších životných situácií občana, kedy sa obracia na Sociálnu poisťovňu. Nový nástroj nazvaný Príprava na dôchodok je šikovným pomocníkom pre tých, ktorí sa chcú v predstihu a ešte počas aktívneho života na podanie žiadosti o dôchodok pripraviť.

Zobrazuje sa poistencovi, ktorý má viac ako 39 rokov a zároveň nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Obsahuje:

 • sprievodnú informáciu, z ktorej sa klient dozvie, čo všetko nová služba obsahuje
 • informáciu o neevidovanom období, teda období alebo obdobiach, v ktorých podľa evidencie Sociálnej poisťovne dôchodkové poistenie netrvalo,
 • prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku, t. j. Sociálnou poisťovňou evidované obdobia. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch,
 • prehľad zamestnávateľov, u ktorých Sociálna poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, dátum vzniku a zániku tohto poistenia.

Poistenec tak získa benefity v podobe informácií, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez kontaktovania pracoviska Sociálnej poisťovne. Aktívnym prístupom si následne môže zaobstarať potrebné doklady ešte pred spísaním žiadosti o dôchodok, čím si skráti čas vybavovania dôchodku. Zároveň v EUP uvidí, či dosiahol na obdobie dôchodkového poistenia pre predčasný dôchodok za 40 odpracovaných rokov.

Poistencovi, ktorý má menej ako 39 rokov, sa nezobrazuje Príprava na dôchodok, ale môže si sledovať Obdobia dôchodkového poistenia. 

Prehľad vyplatených dôchodkových dávok

EUP je užitočným zdrojom informácií nielen pre poistencov v aktívnom veku, ale tiež poberateľov dôchodku. V záložke „Prehľad vyplatených dôchodkových dávok“ si môžu vygenerovať  zoznam priznaných a vyplatených dávok za zvolené obdobie vyznačených rokov – a to osobitne za konkrétny rok. Údaje sú uvedené za jednotlivé mesiace vybraného kalendárneho roka. Poberateľ dôchodku si tak môže kedykoľvek spätne skontrolovať a získať prehľad o priznaných a vyplatených dávkach, ktoré môžu byť rôzne – napríklad z dôvodu vykonávania zrážok z dôchodku. Zoznam tiež obsahuje údaje o vyplatenom rodičovskom dôchodku a doplatkoch.

 

Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy

Elektronický účet poistenca tiež poskytuje lepší prehľad o rodičovskom dôchodku (RD). V novej verzii si tak rodičia môžu kedykoľvek skontrolovať, či Sociálna poisťovňa správne eviduje vzťah „rodič-dieťa“, vznik nároku na RD alebo sumu RD. Dieťa zas môže priamo v Elektronickom účte poistenca podať, respektíve zmeniť Vyhlásenie nároku na rodičovský dôchodok.

Funkcia Rodičovský dôchodok – Zrušenie / Zmena vyhlásenia k RD umožňuje klientovi priamo v EUP zrušiť alebo zmeniť vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok. Nemusí tak zasielať podpísaný formulár v papierovej forme, prípadne kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne. Zmeniť svoje pôvodné vyhlásenie elektronicky môžu aj tí, ktorí pôvodné vyhlásenie podali papierovo. Aj tieto podania sú zdigitalizované a poistenci si ich nájdu v EUP.

Funkcia Rodičovský dôchodok – Rodinné vzťahy na účely RD obsahuje zoznam detí zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok, pričom údaje o rodinných vzťahoch sú vždy zobrazené podľa aktuálneho rozhodnutia. Zoznam obsahuje údaje vždy za aktuálny rok. Poistenec, poberateľ dôchodku, tak získa informáciu, koľko detí mu bolo zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok a nemusí tak kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne.

 

Nemocenské poistenie

Klient v tejto časti nájde Obdobia nemocenského poistenia.

Okrem toho si môže sledovať údaje o ePN (Elektronickej práceneschopnosti), o ktorú už sám nežiada (Sociálna poisťovňa ju vybaví automaticky a klient vidí informácie o stave vybavovania dávky). Nájde tu aj prehľad vyplatených nemocenských dávok Nemocenské, Ošetrovné, Materské, Vyrovnávacia dávka a Tehotenské. Klientovi sa vygeneruje prehľad vyplatených nemocenských dávok v zvolenom období za uplynulých 10 rokov.

 

Dávka v nezamestnanosti

Klient v tejto časti nájde Obdobia poistenia v nezamestnanosti.

O priebehu žiadosti a výplate dávky v nezamestnanosti sa poistenec rovnako dozvie bez návštevy Sociálnej poisťovne v tejto časti EUP. Celý proces je transparentný podobne ako pri službe ePN. V prípade, že klient podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti na úrade práce, Sociálnu poisťovňu už navštíviť nemusí a následne proces schvaľovania a priznania dávky (vrátane jej výšky) môže sledovať vo svojom EUP.

Používateľ v ňom vidí: status žiadosti (okrem dátumov prijatia žiadosti a podporného obdobia vidí aj stav žiadosti; kliknutím na konkrétny riadok sa mu zobrazí detail zvolenej žiadosti), detail žiadosti a výplatu dávok.

 

Úrazové dávky

EUP poskytuje poistencovi viaceré informácie o jednotlivých druhoch úrazových dávok. V záložke Prehľad všetkých prijatých žiadostí sa poistenec dozvie údaje o každej z úrazových dávok, ktorá sa ho týka. (Prehľad súvisiaci s ePN je uvedený aj v časti EUP/Nemocenské poistenie/ePN Elektronická pracovná neschopnosť.) Z tejto záložky v EUP sa klienti dozvedia, o aký druh úrazovej dávky požiadali, dátum jej zaevidovania, spôsob výplaty dávky (bankový účet/poštová poukážka) a stav žiadosti – či je lehota na vydanie rozhodnutia predĺžená, či je konanie prerušené alebo je už dávka priznaná, nepriznaná alebo bolo konanie o nej zastavené.

Prečo je pre poistenca dôležité mať prehľad o svojom sociálnom poistení?

Text

Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či klient získa nárok a zároveň v akej výške sa mu vyráta suma dávok – napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod. Sociálna poisťovňa tieto dáta poskytuje v záujme zvýšenia informovanosti poistencov o údajoch rozhodujúcich pre nárok na dávku sociálneho poistenia a pre určenie jej sumy.

Ako si zriadim prístup do Elektronického účtu poistenca?

Text

Cesta k prístupu do Elektronického účtu poistenca (EUP) je jednoduchá:

 • Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia bez návštevy pobočky cez úvodnú stránku eSlužieb po kliknutí na tlačidlo Registrácia vpravo hore – následne si vyberú cestu k Žiadosti o zriadenie prístupu pre službu Elektronický účet poistenca (EUP) podľa toho, či už v minulosti mali zriadený prístup do EUP bez eID alebo si prvý raz zriaďujú prístup do EUP s pomocou eID. Vyplnia a odošlú elektronickú žiadosť a po aktivácii účtu môžu službu ihneď využívať.
 • Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia bez návštevy pobočky aj cez www.slovensko.sk (prostredníctvom elektronickej schránky), kde nájdu elektronickú žiadosť o zriadenie prístupu. Vyplnia a odošlú elektronickú žiadosť a po aktivácii účtu môžu službu ihneď využívať.
 • Ďalším poistencom odporúčame kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne a preveriť si, či v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Elektronického účtu poistenca (EUP) – v pobočke vám to preveríme a ak zistíme, že v minulosti ste mali zriadený prístup (hoci ste ho nevyužívali), pošleme vám nové prihlasovacie údaje pre aktiváciu prístupu.
 • Ak nepoužívate elektronický občiansky preukaz (eID), ani ste nikdy v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Elektronického účtu poistenca (EUP), bude stačiť jedna osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne, aby ste si prístup vybavili – pre úsporu času si môžete v predstihu doma vyplniť a vytlačiť formulár, ktorý sa nachádza tu: Žiadosť o zriadenie prístupu do Elektronického účtu poistenca.
Text

Prístup do Elektronického účtu poistenca (EUP) má klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Návod na prihlásenie s menom, heslom a mobilnou aplikáciou nájdete v návode: Som nový užívateľ eSlužieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup

Prihlasovať sa môžete i s elektronickým občianskym preukazom: Ako vstúpiť do eSlužieb pomocou elektronického občianskeho preukazu

Po prihlásení s elektronickým občianskym preukazom si môžete zriadiť a doplniť aj prístup s menom, heslom, a mobilnou aplikáciou: Som aktuálny užívateľ – Ako sa prihlásim do eSlužieb s menom, heslom a aplikáciou

Ako alternatívu k mobilnej aplikácii môžete využiť doplnok v počítači: Ako sa prihlásim do eSlužieb pomocou mena a hesla bez smartfónu

V prípade, ak chcete požiadať o výpis z EUP, viac informácií nájdete tu: Požiadať o Výpis z Elektronického účtu poistenca (EUP)

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Ako dlho je platný aktivačný odkaz (linka) pre vytvorenie hesla do EUP?

Platnosť aktivačného odkazu (linky), ktorý vám vygenerovala pobočka pre prvotné vytvorenie hesla je 24 hodín. 

2. Ako dlho je platný aktivačný kód pre prístup do EUP s elektronickým občianskym preukazom?

Kód pre aktiváciu prístupu do EUP s elektronickým občianskym preukazom (eID) je platný 3 dni od vygenerovania.  

3. Čo mám robiť, ak som zabudol svoje prihlasovacie meno?

Pokiaľ si nepamätáte svoje prihlasovacie meno SSN, kontaktujte ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá vám v prípade potreby poskytne vaše prihlasovacie údaje. 

4. Čo mám robiť, ak som zabudol svoje heslo?

Heslo si viete obnoviť, nepotrebujete k tomu pobočku. Stačí kliknúť na Zabudol som heslo a do mailu dostanete odkaz (linku) na vytvorenie nového hesla. Po kliknutí na tento odkaz si systém vypýta kód z autentifikátora a po zadaní kódu máte možnosť vytvoriť si nové heslo (podľa zadefinovaných kritérií). 

5. Prečo ma EUP vyzval aktualizovať si heslo?

Je to z bezpečnostných dôvodov. Platnosť prístupového hesla je 365 dní a potom je potrebné heslo si aktualizovať, zmeniť.  

6. Čo mám robiť, ak mi systém pri zmene hesla hlási chybu?

Ak pri zmene hesla vidíte hlásenie „Je nám ľúto... Neočakávaná chyba pri spracovaní žiadosti o autentifikáciu poskytovateľovi identity“, kliknite na odkaz Zabudol som heslo. Po kliknutí nezatvárajte prehliadač a linku na obnovu  hesla, ktorá vám príde, otvorte v tom istom okne prehliadača, kde ste túto požiadavku zadali, prípadne si z mailu skopírujte odkaz (linku), a ten následne otvorte v okne prehliadača, kde ste zadávali požiadavku na zabudnuté heslo. Systém vám po zadaní správnych kódov z autentifikátora umožní vytvoriť nové heslo bez zadania pôvodného.
 

7. Vymenil som svoj mobilný telefón. Mohlo to spôsobiť problém s prihlásením?

Áno, výmena pôvodného mobilného telefónu, ktorý ste využívali na prihlásenie do EUP za nový, spôsobí znefunkčnenie prístupu. Ak teda meníte mobil, prihláste sa na portál „starým“ mobilom a cez Nastavenia / rozšírené nastavenia / autentifikátor – si odoberte túto metódu (kliknite kôš). Systém vám automaticky ponúkne nový QR kód, ktorý si potom naskenujte do „nového“ mobilu a prihlasovať sa už budete pomocou neho. Pokiaľ už „starý“ mobil nemáte k dispozícii, kontaktujte ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne, a tá vám vygeneruje nový QR kód. Ten sa vám pri opätovnom prihlasovaní zobrazí a vy si ho nanovo naskenujete do „nového“ mobilu.

8. Pri prihlasovaní do eSlužieb sa mi nezobrazuje pole pre výber autentifikačnej metódy. V čom je problém?

V prípade, že sa vám pri prihlasovaní do eSlužieb SP nezobrazujú checkboxy pre výber autentifikačnej metódy (Heslo, eID) alebo nevidíte tlačidlo Odoslať, problém je v nastavení vášho zariadenia. Odporúčame vám zmeniť si rozlíšenie obrazovky, prípadne vypnúť používanie lupy. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Pre prihlásenie do eSlužieb Sociálnej poisťovne prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID) cez www.slovensko.sk si vždy vyberiete prihlásenie ako fyzická osoba (aj v prípade, ak vám stránka slovensko.sk zobrazuje možnosť voľby viacerých subjektov).