Page title

Požiadať o export dávky do zahraničia

Chcete si hľadať prácu mimo Slovenska, na území iných členských štátov EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ale zároveň nechcete prísť o dávku v nezamestnanosti? Prečítajte si, aké možnosti máte pri hľadaní práce v zahraničí (na území jednotlivých členských štátov EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska).

Poberanie dávky a hľadanie práce v zahraničí

Môžem poberať dávku v nezamestnanosti aj v prípade, ak si hľadám prácu v zahraničí?

Áno, je to možné. Ide o tzv. export dávky a ak dodržíte stanovené pravidlá, zachováte si nárok na dávku v nezamestnanosti a Sociálna poisťovňa vám ju bude vyplácať aj počas obdobia v zahraničí vo výške, v akej vám ju vyplácala na Slovensku.

Ako mám spolupracovať s úradom práce, ak nie som v Slovenskej republike?

Ak si ako poberateľ dávky v nezamestnanosti odídete hľadať zamestnanie do iného členského štátu EÚ, úrad práce vás nevyradí z evidencie, ale nie ste povinný plniť si povinnosti voči úradu práce (aktívne hľadanie zamestnania, jeho osobné preukazovanie, byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní). Informácie o ďalšom postupe vám poskytne príslušný úrad práce. 

Kto má nárok / Podmienky nároku

Aké podmienky musím splniť, keď chcem požiadať o export dávky do zahraničia?

Vaša evidencia na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie musí trvať najmenej 4 týždne.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vo výnimočných prípadoch môže pobočka Sociálnej poisťovne povoliť skrátenie tohto obdobia, pričom dôvody posudzuje vždy individuálne. Povoliť skrátenie môže, napríklad, v prípade nasledovania manžela pracujúceho v zahraničí, účasti na vzdelávacom kurze, v prípade rekvalifikácie, jazykového vzdelávania a pod. Tieto skutočnosti však treba riadne podložiť dokladmi.

Postup vybavenia

1

Úrad práce požiadajte o vystavenie potrebného oznámenia

Najskôr požiadate úrad práce o vystavenie tlačiva „Oznámenie dátumu, od ktorého uchádzač o zamestnanie prestáva byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odchodu do iného členského štátu EÚ“.

2

Oznámenie predložte pobočke Sociálnej poisťovne

Následne predložíte toto tlačivo na pobočke Sociálnej poisťovne, kde vám vystavia formulár PD U2.

3

Zaevidujte sa ako uchádzač o zamestnanie v inom členskom štáte

S formulárom PD U2 sa zaevidujete ako uchádzač o zamestnanie v službách zamestnanosti členského štátu, v ktorom si budete hľadať prácu.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Zaevidovať sa v inom štáte musíte do siedmich dní od dátumu, kedy ste prestali byť k dispozícii úradu práce v Slovenskej republike

Text

 

 

Výplata dávky

Kto mi bude vyplácať dávku po zaevidovaní sa v cudzine a ako dlho?

Dávku v nezamestnanosti vám naďalej bude vyplácať Sociálna poisťovňa, ktorá export dávky v nezamestnanosti umožnila.  Export sa schvaľuje na 3 mesiace. Pred uplynutím 3 mesačného exportu môžete požiadať o predĺženie exportu, čo je na individuálnom posúdení pobočky. Dávku je možné poberať maximálne 6 mesiacov.