Page title

Nahlásiť ukončenie štúdia

Ukončil som štúdium – vznikli mi nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Mám nahlasovať ukončenie štúdia Sociálnej poisťovni?

Text

Ak ukončíte štúdium v riadnom termíne, nemusíte toto ukončenie nahlasovať.

Aký termín ukončenia sa považuje za riadny termín?

Text

Sociálna poisťovňa za riadny termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia. Za termín ukončenia vysokoškolského štúdia považuje termín vykonania štátnej záverečnej skúšky.

Ako je to v prípade, ak poberám sirotský dȏchodok?

Text

Vo svojom záujme by ste mali nahlásiť ukončenie štúdia v prípade, ak zanecháte štúdium predčasne, čiže skončí sa skôr, ako je predpísaná dĺžka štúdia. Tiež v prípade, ak štúdium prerušíte.

Dokedy a kde mám nahlásiť ukončenie štúdia?

Text
  • Nahlásiť ukončenie (prerušenie) štúdia musíte do ôsmich dní.
  • Oznamujete to pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska alebo písomne v ústredí Sociálnej poisťovne aj s potvrdením o ukončení/prerušení štúdia.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak túto skutočnosť nenahlásite, budete povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré vám Sociálna poisťovňa vyplatila navyše, keďže vám už nepatrili. Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.

Aké povinnosti mám ako absolvent?

Text

Ako absolvent štúdia nemáte žiadne iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, a to ani v prípade, že sa hneď po ukončení štúdia nezamestnáte a ani v prípade, ak sa rozhodnete odísť do zahraničia (či už na ďalšie štúdium, za prácou alebo z iných dôvodov). Povinnosti voči Sociálnej poisťovni vzniknú absolventovi štúdia až pri vstupe na pracovný trh.