Page title

Ukončenie dobrovoľného poistenia

Rozhodli ste sa ukončiť dobrovoľné poistenie? Pozrite sa, ako postupovať.

Ako požiadam o ukončenie?

Text
  1. Vyplníte tlačivo Registračný list fyzickej osoby (RLFO) ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby.
  2. Formulár zašlete buď: 

Musím dodržať pri odhlasovaní nejakú lehotu?

Text

Nie. Odhlásiť sa z poistenia môžete kedykoľvek.

Kedy poistenie zaniká?

Text

Vaše dobrovoľné poistenie zanikne najskôr v deň podania odhlášky. Po tomto dni nie ste viac povinný platiť poistné.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Vaše poistenie zanikne aj v prípade, že nezaplatíte dva po sebe nasledujúce mesiace poistné najneskôr do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené (okrem spomenutých prípadov, kedy zákon platenie poistného vylučuje, teda počas poberania jednotlivých dávok).

DOBRÁ RADA: Ďalšie informácie pozri v časti: Dobrovoľne poistený.