Page title

Ako požiadať o tehotenské

Čo je tehotenské?

Text

Tehotenské sa poskytuje tehotnej žene, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Pozor, tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

Mám nárok na tehotenské?

Nárok na tehotenské má tehotná:

 • zamestnankyňa,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote alebo
 • poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO). 

Aké podmienky musím splniť?

Nárok vám vznikne, ak spĺňate nasledovné podmienky:

 • ste tehotná,
 • v čase, keď o dávku žiadate:
  • ste nemocensky poistená alebo
  • vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia alebo
  • ste zamestnankyňa, ktorá mala v deň vzniku dôvodu na poskytovanie tehotenského prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo
  • ste SZČO, ktorá mala v deň vzniku dôvodu na poskytovanie tehotenského prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu nároku na rodičovský príspevok  a
 • v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Na tieto účely sa vám započítava aj:
  • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
  • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky a
  • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
  • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).
 • ak ste SZČO alebo DNPO a máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške (pozri Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie). U zamestnanca sa táto podmienka nesleduje.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Ak si nárok na tehotenské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Text

 

Ako požiadam o tehotenské?

1

Navštívte lekára (gynekológa)

ktorý vám vystaví ,,Žiadosť o tehotenské". Lekár túto žiadosť vystavuje na prvej preventívnej prehliadke na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Lekár na žiadosti potvrdí očakávaný dátum vášho pôrodu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak si nárok na tehotenské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení (napr. ako zamestnankyňa aj ako SZČO), lekár vám vystaví a potvrdí osobitnú žiadosť pre každé z nich. Zamestnávateľovi žiadosť nepredkladáte, keďže ten na nej nepotvrdzuje žiadne údaje.

2

Vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie poistenky“

na druhej strane žiadosti.

3

Žiadosť zašlite elektronicky prostredníctvom eFormulára

ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ (eFormulár Sociálnej poisťovne)

ŽIADOSŤ O TEHOTENSKÉ (eFormulár Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, ku ktorému potrebujete elektronický občiansky preukaz – eID)

K elektronickej žiadosti pripojte kópiu/sken 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom).

4

Žiadosť môžete doručiť aj v papierovej forme (ak ste nevyužili eFormulár)

do pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa:

 • sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnankyňa alebo
 • miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO).
Text

 

 

Mám nejaké povinnosti aj po skončení tehotenstva?

Áno, Sociálnej poisťovni ste povinná preukázať skončenie tehotenstva iba v prípade ak:

 • tehotenstvo bolo ukončené inak ako pôrodom,
 • tehotenstvo bolo ukončené pôrodom, avšak poistenka je cudzinka alebo dieťa sa narodilo v cudzine.

Na tieto účely vám lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel, vystaví Potvrdenie o skončení tehotenstva. Toto potvrdenie predložte pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám vypláca tehotenské. Ukončenie tehotenstva však môžete preukázať aj iným spôsobom, napr. lekárskou správou.

Text

 

DOBRÁ RADA:
Obsah

Žiadosť o tehotenské odporúčame predložiť ihneď po vystavení žiadosti lekárom (pozri Premlčanie).

Text

 

Viac informácií nájdete v časti NEMOCENSKÉ POISTENIE – TEHOTENSKÉ.