Page title

Správne vyplniť výkazy poistného

Ako správne vyplniť výkazy poistného?

Text

Vo výkazoch poistného a príspevkv na starobné dôchodkové sporenie uveďte:

  • zamestnancov s nepravidelným príjmom počas trvania dôchodkového poistenia,
  • dohodárov s nepravidelným príjmom počas trvania dôchodkového poistenia,
  • zamestnancov, ktorým ste zúčtovali príjem po zániku sociálneho poistenia,
  • osoby, ktoré mali príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

Príjem po zániku povinného poistenia sa rozpočíta pomerne na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. Pri určení pomernej časti sa príjem nerozpočíta na obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu. Uvedené rozpočítanie príjmu sa použije aj v prípade dohodárov.

Text

Príjem zamestnanca s nepravidelným príjmom počas trvania povinného poistenia , vrátane dohodárov s nepravidelným príjmom, sa pomerne rozpočíta na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v  kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný na výplatu, okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.