Page title

Zaplatiť poistné, ak som súčasne zamestnaný

Text

Rozhodli ste sa podnikať popri zamestnaní? Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa pri súbehu živnosti a zamestnania posudzuje z každého postavenia samostatne. Ich súbeh však môže ovplyvniť výšku vášho poistného.

Ako budem platiť poistné?

1

Skontrolujte si výšku svojich príjmov

zo samostatnej zárobkovej činnosti (ako SZČO).

2

Povinné poistenie si budete platiť:

  • len ako zamestnanec – ak váš príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti nepresahuje zákonom stanovenú hranicu určujúcu vznik povinného poistenia SZČO (viac v článku Kedy vznikne SZČO povinnosť platiť poistné),
  • ako zamestnanec a súčasne ako SZČO – ak váš platby poistného príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti presahuje zákonom stanovenú hranicu určujúcu vznik povinného poistenia SZČO (t. j. ste povinne poistná SZČO) a súčet vymeriavacích základov z oboch postavení nepresiahne maximálny vymeriavací základ, vtedy platíte poistné z reálne dosiahnutých vymeriavacích základov,
  • ako zamestnanec a v zníženom rozsahu ako povinne poistená SZČO – ak súčet vašich mesačných príjmov (vymeriavacích základov) ako zamestnanca a SZČO prekročí maximálny vymeriavací základ (od 1. januára 2024 je to 9 128 eur, od 1. januára 2023 to bolo 8 477 eur). Ako SZČO potom platíte poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zamestnanca.
Text

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Do rezervného fondu solidarity platíte vždy z celého vymeriavacieho základu SZČO (naviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Aký je môj vymeriavací základ SZČO?

Text

Výšku vášho vymeriavacieho základu pre platenie poistného vám oznámi príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Ak si ju chcete vypočítať sami postupujte nasledovným spôsobom:

  1. Sčítajte čiastkový základ dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za kalendárny rok + zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne za daný rok + zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne za daný rok.
  2. Celý súčet vydeľte koeficientom 1,486, čím získate ročný vymeriavací základ.
  3. Výslednú sumu vydeľte číslom 12, čím získate mesačný vymeriavací základ, z ktorého budete platiť poistné.

 

Upozornenie:

  • ak je váš mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ určený pre príslušný rok (od 1. januára 2024 to je 652,00 eur, od 1. januára 2023 to bolo 605,50 eur), poistné budete platiť z minimálneho vymeriavacieho základu (minimálne odvody) a
  • ak je váš mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny vymeriavací základ určený pre príslušný rok (od 1. januára 2024 to je 9 128 eur, od 1. januára 2023 to bolo 8 477 eur), poistné budete platiť z maximálneho vymeriavacieho základu (maximálne odvody).

(Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa mení vždy k 1. januáru kalendárneho roka.)

Koľko budem platiť ako SZČO?

Text

Výšku vášho poistného vám oznámi Sociálna poisťovňa. Viac sa dozviete v časti Platiť poistné.  Informatívnu výšku poistného si môžete vypočítať aj pomocou Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.