Page title

Ako sa bude v roku 2023 u študentov alebo dôchodcov-dohodárov uplatňovať odvodová odpočítateľná položka

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) alebo dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce (DoVP) alebo dohody o pracovnej činnosti (DoPČ). Status zamestnanca získajú bez ohľadu na to, či im z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára  2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie.

Na čo by zamestnávatelia nemali zabudnúť

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávateľ má povinnosť „doprihlásiť“ študenta, ako aj dôchodcu v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody, ktorému pred 1. januárom 2023 nevzniklo dôchodkové poistenie a právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2022, na povinné dôchodkové poistenie pred vznikom tohto poistenia, t.j. najneskôr do 31. decembra 2022 prostredníctvom formuláru RLFO – prihláška.  Využije pritom existujúce kódy na doprihlásenie:

 

11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

 

Právo študenta pracujúceho na základe DoBPŠ alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na DoPČ alebo DoVP uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra 2022.

 

Ako si študent alebo dôchodca uplatní odvodovou odpočítateľnú položku (OOP)

Študent pracujúci na základe DoBPŠ ako aj dôchodca v právnom vzťahu na základe DoPČ alebo DoVP má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia OOP (ďalej len „právo na OOP“). OOP je taktiež 200 eur za kalendárny mesiac.

Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva OOP zamestnancom najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP.

Študent, ktorý pracuje na základe DoBPŠ a dôchodcovia, ktorí pracujú na DoPČ alebo DoVP, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme OOP od 1. januára 2023 musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Zamestnávateľ oznámi uplatnenie OOP na RLFO – zmena. Ak si právo na OOP uplatnia až počas januára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023. 

V prípade, že zamestnávateľ prihlasuje študenta alebo dôchodcu v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody na povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2023zároveň si takýto zamestnanec uplatňuje OOP od 1. januára 2023, zamestnávateľ si môže uvedené povinnosti splniť naraz prostredníctvom jedného tlačiva RFLO-prihláška.

Sociálna poisťovňa bude OOP osobitne evidovať

Od 1. januára 2023 je Sociálna poisťovňa povinná osobitne evidovať v registri poistencov fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a uplatňovanie OOP a sprístupniť tento register zamestnávateľom bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov alebo oznámenia o uplatnení OOP.

Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Študenti

Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Dôchodcovia