Page title

Komunálne a župné voľby 2022 a povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Text

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi a župnými voľbami nemajú obce povinnosť prihlásiť do registra Sociálnej poisťovne predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií, ani keď im za výkon funkcie vo volebnej komisii vyplatia odmenu. Z tejto odmeny sa neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce či mestá nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Obciam a mestám však po voľbách povinnosť vznikne – pri registrácii a odhlasovaní zvoleného starostu/primátora/župana a poslancov obecného/mestského/krajského zastupiteľstva. Táto povinnosť im však vznikne až po tom, ako zložia sľub pri vzniku funkčného obdobia. 

Ako postupovať po voľbách

Obec ako zamestnávateľ starostu, ktorému končí funkčné obdobie zvolením nového starostu, odhlasuje pôvodného starostu z registra poistencov Sociálnej poisťovne. Urobí tak dňom, ktorým zložil novozvolený starosta sľub. Zároveň týmto dňom prihlasuje obec do registra poistencov aj novozvoleného starostu.
Ak bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí opätovne zvolený ten istý starosta, obec ho musí najprv odhlásiť z registra poistencov a vznikom nového funkčného obdobia doň opäť prihlásiť. Odhlášku je potrebné urobiť dňom zloženia sľubu starostu. Do registra poistencov ho obec opätovne prihlási dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obec, podobne ako pri starostovi v otázke prihlásenia do registra poistencov v Sociálnej poisťovni (resp. odhlásenia) postupuje aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva.

Do Sociálnej poisťovne sa prihlasujú aj členovia komisií obcí a miest

Obec taktiež prihlasuje do registra poistencov každú fyzickú osobu, ktorú zamestnáva a platí jej mzdu/odmenu. Takýmto zamestnancom na účely sociálneho poistenia je napr. člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupca starostu alebo člen obecnej rady. Ak je poslanec obecného zastupiteľstva napr. aj členom komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom a z oboch vzťahov mu vyplýva právo na príjem zo závislej činnosti, obec prihlasuje tohto zamestnanca na účely sociálneho poistenia do registra poistencov dvakrát, raz ako poslanca obecného zastupiteľstva a druhýkrát ako člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom.

Ak sa poslanec vzdá práva na odmenu, prihlasovať ho netreba

Pokiaľ napr. poslanec obecného zastupiteľstva vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu a zásady odmeňovania umožňujú vzdať sa tohto práva, obec tohto poslanca neprihlasuje do registra poistencov. Nevzniklo mu totiž právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Vzťahuje sa to aj napríklad na členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, zástupcu starostu alebo členov obecnej rady. Rovnako to platí aj pre primátorov, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc a tiež pri zástupcoch krajských samospráv, zvolených v župných voľbách.