Page title

Rodičovský dôchodok: Sociálna poisťovňa pripomína posledný termín na odoslanie vyhlásenia – 28. február 2023

Na odoslanie Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok ostávajú posledné dva dni. Sociálna poisťovňa pripomína pracujúcim deťom, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, aby to nezabudli oznámiť do konca februára 2023. Rovnako tak to môžu urobiť do tohto termínu aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala rodičovský dôchodok biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov. Slúži na to formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v jej pobočkách po celom Slovensku. V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky.

 

 

Bude musieť dieťa kvôli rodičovskému dôchodku platiť vyššie poistné?

NIE. Rodičovský dôchodok neovplyvňuje súčasnú výšku poistného dieťaťa, ani výšku jeho dôchodku v budúcnosti.

 

Je potrebné o rodičovský dôchodok požiadať?

NIE. Nárok na rodičovský dôchodok vznikne automaticky. Ani dieťa ani rodič nemusia Sociálnu poisťovňu o nič žiadať. Ak nárok vznikne automaticky, trvá minimálne 5 rokov.

 

Dokedy je potrebné doručiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok?

Do 28. februára 2023 – osobne, poštou alebo elektronicky bez návštevy pobočky (cez slovensko.sk alebo Elektronický účet poistenca). Vyhlásenie k rodičovskému dôchodku je potrebné doručiť len v prípadoch, ak si dieťa želá rodičovský dôchodok „presmerovať“ na náhradných rodičov, resp. odoprieť nárok svojim biologickým rodičom.

 

Je potrebné doručiť vyhlásenie, ak rodič dosiahne dôchodkový vek v priebehu roka 2023?

ÁNO. Ak si dieťa neželá priznať rodičovský dôchodok rodičovi, ktorý dosiahne dôchodkový vek v priebehu roka 2023, je potrebné doručiť vyhlásenie do Sociálnej poisťovne do 28. februára 2023.

 

Ak príde viac vyhlásení od jedného dieťaťa, ktoré z nich budete akceptovať?

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, Sociálna poisťovňa bude akceptovať to vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.

 

Ak som si to medzitým rozmyslel, môžem už podané vyhlásenie stornovať?

ÁNO. Pošlite do Sociálnej poisťovne krátku neformálnu písomnú informáciu - žiadosť o tom, že žiadate stornovať Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Žiadosť musí byť vami podpísaná a odoslaná najneskôr 28. februára 2023.    

 

Aká je minimálna a maximálna suma rodičovského dôchodku?

Minimálna suma nie je stanovená. Maximálna suma rodičovského dôchodku pre rok 2023 je 21,80 eur mesačne pre jedného rodiča za jedno dieťa.

 

Ak mám napr. 5 detí, dostanem rodičovský dôchodok od všetkých?

ÁNO. Zákon počet detí neobmedzuje. Základným predpokladom nároku na rodičovský dôchodok je, aby každé z nich v roku 2021 uhradilo zo svojho príjmu poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

 

Ak som odpracoval len časť roka 2021, budú mať rodičia nárok na rodičovský dôchodok?

ÁNO. Rodičovský dôchodok sa vypočítava zo všetkých hrubých príjmov dieťaťa, z ktorých bolo v roku 2021 zaplatené na dôchodkové poistenie. Nie je dôležité koľko mesiacov dieťa odvádzalo, ale či z bolo z príjmov uhradené dôchodkové poistenie.

 

Môže rodič odmietnuť rodičovský dôchodok?

NIE. Zákon to neumožňuje. Nárok na rodičovský dôchodok môže poprieť len dieťa – a to doručením Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok. 

 

Môže dieťa určiť celé 3% jednému rodičovi, ak ten druhý už nežije?

NIE. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 je táto hodnota max. 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

 

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, doplatíte mu aj rodičovský dôchodok?

ÁNO. Najskôr však od 1. januára 2023.

 

--

 

Ďalšie podrobné informácie o podmienkach nároku, spôsobe výpočtu a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v podcaste: 

Rodičovský dôchodok

Najčastejšie otázky a odpovede k rodičovskému dôchodku

 

YouTube: Rodičovský dôchodok - podcast - Najčastejšie otázky a odpovede - YouTube

Spotify: Rodičovský dôchodok - Najčastejšie otázky a odpovede – Sociálna poisťovňa | Podcast v Spotify

Apple Podcasts: Sociálna poisťovňa: Rodičovský dôchodok - Najčastejšie otázky a odpovede on Apple Podcasts