Page title

Sociálna poisťovňa v decembri vyplatila prvých 3 tisíc nových dávok otcovské

Novú dávku otcovské dostalo zo Sociálnej poisťovne už prvých tritisíc oteckov, ktorí o dávku požiadali a splnili zákonné podmienky na jej priznanie. Od 1. novembra 2022, kedy nová legislatíva začala platiť, zaevidovala Sociálna poisťovňa približne 3 500 žiadostí (do 11. januára 2023). O novú dávku a v súvislosti s týmito žiadosťami zatiaľ priznala nárok na otcovské v 3 028 prípadoch. V mesiaci december 2022 tak Sociálna poisťovňa vyplatila túto dávku v celkovej sume viac ako 796 tisíc eur v priemernej výške 393,52 eura. Ide o dávky vyplatené za mesiac november 2022. Do konca januára Sociálna poisťovňa postupne vypláca dávky za december 2022.

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

 

Ako požiadať o otcovské

Otcovia detí môžu požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie tzv. otcovského prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť iného poistenca o materské. Tlačivo je k dispozícii aj v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne. Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o otcovské. Časť B vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

 

Kam treba žiadosť doručiť

Ak je poistenec zamestnancom, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, príslušná na rozhodnutie je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec v ochrannej lehote predkladá žiadosť pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa, pričom v tomto prípade zamestnávateľ žiadosť nepotvrdzuje. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, žiadosť predkladá pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

 

Na rozhodnutie o dávke má Sociálna poisťovňa lehotu 60 dní

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a po jej priznaní mu ju vyplatí v najbližšom výplatnom termíne.

 

Otec i matka môžu poberať dávku otcovské a materské súbežne

V prípade tzv. otcovského Sociálna poisťovňa nesleduje, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok, t. j. matke dieťaťa sa materské vyplácané v tom istom období nekráti, ani neodníma. Obaja rodičia tak môžu v rovnakom období poberať na dieťa dávku materské.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že počas poskytovania tzv. otcovského musí otec spĺňať aj podmienku absencie príjmu z toho poistenia, z ktorého si uplatňuje nárok na dávku. V prípade výkonu práce a dosahovania príjmu v inom poistení, výkon tejto práce nesmie brániť starostlivosti o dieťa. Podmienky nároku skúma príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá o ňom rozhodne na základe predloženej žiadosti, po zhodnotení všetkých relevantných dokladov, údajov a informácií v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom poistení.   

Zákonné podmienky, ktoré musí otec na priznanie dávky splniť a ďalšie užitočné informácie, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Otcovské.