Page title

Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok v decembri, dôchodky zo zahraničia treba nahlásiť do 4. novembra 2022

Text

Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2022 tzv. 14. dôchodok. Vyplýva to zo zákona, ktorý včera schválila Národná rada Slovenskej republiky a na základe ktorého Sociálna poisťovňa vyplatí seniorom 70 % zo sumy 13. dôchodku. Zároveň upozorňuje dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že na oznámenie sumy dôchodku z cudziny majú čas do 4. novembra 2022. Pre zjednodušenie tohto procesu pre nich Sociálna poisťovňa už tradične pripravila aj elektronický formulár. Seniori, ktorí dostávajú dôchodky len zo Sociálnej poisťovne, nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, sumu dôchodku im vypočíta a zašle v ich obvyklých decembrových výplatných termínoch automaticky, bez osobitnej žiadosti.

Dôchodcovia dostanú 14. dôchodok najviac 210 eur a najmenej 35 eur

Poberateľom dôchodku, ktorí budú mať v decembri 2022 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku, teda viac ako 1,44 miliónupoberateľom dôchodku, Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok automaticky spolu s ich dôchodkom. Suma tzv. 14. dôchodku je v decembri 2022 najviac 210,00 eur a najmenej 35,00 eur. Presnú sumu si môžu seniori zistiť v predstihu, a to z kalkulačky Sociálnej poisťovne, ktorá bude čoskoro dostupná na webovom sídle Sociálnej poisťovne. 

Oznamovanie sumy dôchodku z cudziny

Ak dôchodca poberá dôchodok nielen od Sociálnej poisťovne, ale aj od zahraničného platiteľa dôchodku, musí sumu tohto dôchodku Sociálnej poisťovni oznámiť do 4. novembra 2022. Elektronický formulár je dôležité vyplniť a odoslať do tohto termínu tiež preto, aby tzv. 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Poberateľ dôchodku, ktorému by sa vyplatil vo vyššej sume, je zo zákona povinný vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená. 

E-formulár pre oznamovanie dôchodku z cudziny

Postup na oznámenie sumy dôchodku z cudziny je pohodlný, bez potreby osobnej návštevy pracoviska Sociálnej poisťovne. Je potrebné použiť už známy eFormulárktorý je už v súčasnosti dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Použitie eFormulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí eFormulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a eFormulár odoslať Sociálnej poisťovni.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom (cez Formulár pre otázky). Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne – zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo +421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599

Viac informácií nájdete aj v tlačovej správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Parlament schválil ďalšiu finančnú pomoc aj pre seniorov - MPSVR SR (gov.sk)