Page title

V roku 2023 sa rozšíri kategória poistencov štátu o členov cirkevného, rehoľného a charitatívneho spoločenstva

Od nového roka sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. Prihlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška fyzickej osoby, za ktorú platí štát - typu 10. Ako súčasť prihlášky pripája Čestné vyhlásenie s prílohami:

  1. Potvrdenie o členstve v cirkevnom, rehoľnom alebo charitatívnom spoločenstve a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo - vystavené spoločenstvom (predkladá sa v origináli),
  2. Fotokópiu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre spoločenstvo, resp. inú dohodu so spoločenstvom o vykonávaní pracovnej činnosti bez práva na príjem pre spoločenstvo.

Prihláška vrátane formuláru Čestného vyhlásenia bude od 1. januára 2023 zverejnená  na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Formuláre. O jej zverejnení bude Sociálna poisťovňa verejnosť informovať.

Prihlásiť na dôchodkové poistenie v uvedenej kategórii poistenca štátu je možné aj spätne, ku dňu splnenia zákonných podmienok, nie však skôr ako od 1. januára 2023. Túto kategóriu poistencov štátu zákon o sociálnom poistení aktuálne pripúšťa iba v roku 2023.

Upozorňujeme tiež na odhlasovaciu povinnosť. Takýto poistenec štátu je povinný odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo charitatívnom spoločenstve alebo skončenia vykonávania pracovnej činnosti pre toto spoločenstvo v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu. Odhlášku podáva na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO).