Page title

Zamestnávatelia od nového roka Sociálnej poisťovni nahlasujú analytické údaje za svojich zamestnancov

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Zamestnávateľ si túto novú povinnosť plní prostredníctvom Registračného listu FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.

 

Sociálna poisťovňa zamestnávateľom taktiež pripomína, že sú povinní:

  • pri prihlásení nového zamestnanca, ktorému vznikol právny vzťah už v tomto roku, t. j. v roku 2023, na tlačive Registračný list FO prihláška uviesť tieto tri analytické údaje (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času, druh vykonávanej práce,
  • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného počet hodín, ktorý zodpovedá vyme-riavaciemu základu za kalendárny mesiac.