Page title

Základná charakteristika

Dobrovoľne nemocensky, dobrovoľne dôchodkovo a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľne poistený

Text

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemôže byť povinne nemocensky poistená, nemôže mať priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nemôže byť poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a musí byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. sudca, prokurátor), na obvineného vo väzbe, odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a ani na osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely vzniku, trvania a zániku sociálneho poistenia a na účely platenia poistného na sociálne poistenie sa vzťahujú právne účinky:

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti musí byť súčasne dobrovoľne nemocensky a dobrovoľne dôchodkovo poistená. Neplatí to pre povinne poistenú SZČO, ktorá môže využiť aj samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Podľa zákona o sociálnom poistení nie je možný súbeh dobrovoľného poistenia s povinným nemocenským poistením zamestnanca alebo SZČO. Netýka sa to dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré môže trvať aj v prípade súbehu s povinným poistením.

Kto môže využiť dobrovoľné poistenie

Text

Dobrovoľné dôchodkové, dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený (napr. študent alebo nezamestnaný). Musí však dovŕšiť vek 16 rokov a mať na území SR trvalý pobyt ako občan SR, alebo prechodný pobyt alebo trvalý pobyt ako cudzinec. Podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky je zachovaná aj vtedy, ak fyzická osoba má trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí (podľa druhu priznaného dôchodku) si nemôžu vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

Nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti s povinným nemocenským poistením. Nevzťahuje sa to na povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO, ktorá môže byť súčasne aj dobrovoľne poistená v nezamestnanosti. Dobrovoľné dôchodkové poistenie v súbehu s povinným poistením je možné.

Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Balíky dobrovoľného poistenia

Text

Záujemca si môže vybrať a využiť niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia:

 1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie
 3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie
 4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môže len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená. A to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

 1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Niektoré osoby nemôžu využiť určité balíky dobrovoľného poistenia:
Balíky č. 1 a 2 – nemôže ich využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.
Balík číslo 3 – nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom.
Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 – nemôže ich využiť osoba s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (t. j. odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku) a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (t. j. po určení dôchodkového veku Sociálnou poisťovňou). 

Upozornenie:

Ak na základe právnych predpisov členského štátu EÚ, štátu EHP alebo Švajčiarska fyzická osoba podlieha povinnému poisteniu členského štátu EÚ, štátu EHP alebo Švajčiarska, táto osoba v danom období nemôže podliehať systému dobrovoľného nemocenského poistenia a/alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti Slovenskej republiky. To znamená, že v tomto prípade nemôže byť dobrovoľne poistená podľa balíkov č. 1, 2, 4 a 5. Takéto osoby môžu byť na Slovensku len dobrovoľne dôchodkovo poistené. 

Dobrovoľné poistenie v SR a uplatnenie legislatívy v inom členskom štáte EÚ

Text

Ak na základe právnych predpisov členského štátu EÚ, štátu EHP alebo Švajčiarska (ďalej len „členský štát EÚ“) osoba podlieha povinnému poisteniu členského štátu EÚ alebo ak pre danú časť existuje v členskom štáte EÚ výlučne iba systém dobrovoľného poistenia, nemôže daná fyzická osoba podliehať systému dobrovoľného nemocenského poistenia (NP) a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti (PvN) Slovenskej republiky (SR).

Osoba nemá možnosť voliteľnosti výberu dobrovoľného NP a PvN v SR alebo v inom štáte EÚ v prípade, ak podlieha legislatíve iného členského štátu EÚ, v ktorom existuje výlučne dobrovoľný systém poistenia na príslušný fond. Podľa uvedeného pravidla môže využiť systém dobrovoľného NP a PvN toho štátu, ktorého legislatíva sa na ňu vzťahuje, ak v tomto štáte na dané poistenie existuje výlučne dobrovoľné poistenie. Súbeh dobrovoľného dôchodkového poistenia v dvoch členských štátoch EÚ, ak v jednom štáte existuje výlučne dobrovoľné dôchodkové poistenie, je možný.

Naďalej platí pravidlo, že ak je osoba povinne nemocensky poistená a povinne poistená na poistenie v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ, nemôže byť dobrovoľne NP a PvN v SR.

Ak osoba mieni využiť právo na výber inštitútu dobrovoľného systému poistenia podľa Európskej legislatívy, mala by vedieť a byť si vedomá svojich povinností, t. j. má mať vedomosť o tom, aký systém sociálneho poistenia v danom členskom štáte EÚ existuje, resp. akému systému v inom členskom štáte podlieha pre danú kategóriu (zamestnanec alebo SZČO). Ak sa v budúcnosti preukáže opak, musí si byť vedomá následkov zrušenia dobrovoľného poistenia v SR. K prihláške na dobrovoľné poistenie v SR uvedené skutočnosti preukazuje osoba na tlačive Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

Informácie o prihlásení sa na dobrovoľné poistenie nájdete v časti: Prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie.

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

Text

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, t. j. nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Príklad:

Fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, má záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Vyplní Registračný list FO – prihláška DPO a uvedie dátum vzniku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 1. júl 2022. Prihlášku doručí osobne najneskôr 1. júla 2022. Dobrovoľné poistenie vznikne tejto osobe 1. júla 2022. Ak však prihlášku doručí osobne alebo zašle poštou až 6. júla 2022, napriek uvedenému dátumu jej dobrovoľné poistenie vznikne až 6. júla 2022.

Platenie poistného na dobrovoľné poistenie

Text

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr.072021). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

 • na nemocenské poistenie – 4,4 %
 • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,50 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie – 6 %
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %  

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Príklad:

Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2022 určila vymeriavací základ 600,00 eur (Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eur a maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eur), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

Upozornenie:
Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak dobrovoľne poistená osoba platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január zaplatí do 8. februára z nového minimálneho vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, je potrebné si ho včas zmeniť.

Na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu možno použiť Kalkulačku na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu.

Zmena vymeriavacieho základu

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Príklad:

Fyzická osoba podala prihlášku na dobrovoľné dôchodkové poistenie 15. marca 2021 Dobrovoľné dôchodkové poistenie jej vzniklo dňom podania prihlášky, t. j. 15. marca 2021. Vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie si určila v sume 600,00 eur. Plynutie šesťmesačnej lehoty sa počíta od 15. marca2021. Oznámiť zmenu vymeriavacieho základu môže najskôr 16. septembra 2021 a platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie zo zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. októbra2021.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 1. októbra 2021 platí už poistné zo zmeneného vymeriavacieho základu 1 000,00 eur. Platiť z opätovne zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. apríla 2022 za predpokladu, že najskôr 17. marca 2022 a najneskôr 31. marca 2022 písomne oznámi pobočke zmenu vymeriavacieho základu.

Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného poistenia a živnosti alebo zamestnania

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a súbežné povinné poistenie SZČO a/alebo povinné poistenie zamestnanca

Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec). Ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca alebo vymeriavacím základom SZČO.

Napríklad, ak sa vymeriavací základ zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako dobrovoľne poistená osoba neplatí poistné na dôchodkové poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba vždy (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Príklad č. 1:

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba (DDPO) si v roku 2022 určila na dobrovoľné poistenie maximálny vymeriavací základ, a teda má povinnosť platiť poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (7 931,00 eur). Ako zamestnanec má príjem 3 500,00 eur – z tejto sumy platí poistné zamestnanec a zamestnávateľ. Ako DDPO zaplatí takáto osoba poistné na starobné a invalidné poistenie zo sumy 4 431,00 eur (7 931,00 - 3 500,00) a do rezervného fondu solidarity zo sumy 7 931,00 eur.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a povinné poistenie SZČO a/alebo povinné poistenie zamestnanca

Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností (napr. ako zamestnanec a súčasne aj ako povinne poistená SZČO) a je dobrovoľne poistenou osobou (podľa zákonom stanovených možností), poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností.

Príklad č. 2:

Povinne poistená SZČO, ktorá je zároveň povinne poistená aj ako zamestnanec (nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti) sa od 1. januára 2022 prihlásila na dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Ako dobrovoľne poistená osoba (DPO) si na platenie poistného určila maximálny vymeriavací základ, t. j. 7 931,00 eur.

Ako povinne poistený zamestnanec má za január 2022 vymeriavací základ v sume 500 eur, ako povinne poistená SZČO má vymeriavací základ v sume 2 500 eur.

Ako zamestnanec zaplatí za január 2022 poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zo sumy 500 eur.

Ako povinne poistená SZČO zaplatí poistné na nemocenské poistenie, na starobné poistenie a na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity zo sumy 2 500 eur.

Ako DPO zaplatí takáto osoba poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie zo sumy 4 931 eur (7 931 - 500 - 2 500), poistné do rezervného fondu solidarity zo sumy 5 431 eur (7 931 - 2 500) a poistné na poistenie v nezamestnanosti zo sumy 7 431 eur (7 931 - 500). 

Nároky na dávky

Text

Za nemocenské poistenie

 • nemocenské (vylúčiť nárok na výplatu nemocenského možno odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu)
 • tehotenské
 • materské
 • ošetrovné

Za dôchodkové poistenie

Za poistenie v nezamestnanosti

Upozornenie:

Dobrovoľne poistená osoba je počas nároku na dávku v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v takej výške, ako si určila. V tomto období nie je platné vylúčenie povinnosti platiť poistné.

Ukončenie dobrovoľného poistenia

Text

Ak fyzická osoba nemá záujem ďalej platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Na ukončenie dobrovoľného poistenia je potrebné, aby poistenec vyplnil tlačivo Registračný list FO – ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú možno zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká aj v týchto prípadoch: Ak je fyzickej osobe priznaný invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak je fyzickej osobe priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, ak je fyzickej osobe priznaný starobný dôchodok alebo v prípade, keď takejto osobe vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti (keďže nie je možný ich súbeh, ten je možný iba pri dôchodkovom poistení). Dobrovoľné dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti zaniká aj po priznaní predčasného starobného dôchodku.

Na účely zániku dobrovoľného poistenia právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Taktiež dobrovoľné poistenie zaniká i v situácii, keď fyzická osoba už nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľné poistenie poistencovi zaniká v prípade, ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace. (To neplatí, ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti nebola v kalendárnom mesiaci povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie.)

Dobrovoľne poistená osoba nemá povinnosť platiť poistné v období, počas ktorého sa jej poskytuje dávka materské a v období od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode, resp. starostlivosti o fyzickú osobu uvedenú v § 39 ods. 1 písm. b), najviac však počas štrnástich kalendárnych dní. Po uplynutí štrnástich dní je dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné alebo sa odhlásiť, ak nemá záujem byť dobrovoľne poistená. Dobrovoľne poistená osoba nemá povinnosť platiť poistné ani v období od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods.1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania. Dobrovoľne poistená osoba nie je povinná platiť poistné ani v období, počas ktorého sa jej poskytuje nemocenské.