Page title

Suma príspevku

Text

Suma príspevku športovému reprezentantovi sa určí ako rozdiel medzi sumou stanovenou zákonom za získanú medailu a súčtom súm všetkých dôchodkov, ktoré mesačne poberáte.

Stanovená suma je:

  • 750 eur mesačne za zlatú medailu na majstrovstvách sveta,
  • 600 eur mesačne za striebornú medailu na majstrovstvách sveta,
  • 500 eur mesačne za bronzovú medailu na majstrovstvách sveta a za zlatú medailu na majstrovstvách Európy.

Na účely určenia sumy príspevku sa prihliada na dôchodky, ktoré poberáte

  • zo všeobecného systému dôchodkového poistenia,
  • z výsluhového zabezpečenia,
  • z II. dôchodkového piliera a
  • zo zahraničia.

(Podľa zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.)