Page title

Podmienky

Nárok na výplatu

Text

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie starobného dôchodku a zostáva zachovaný aj počas dôchodkového poistenia (napr. výkonu zamestnania) trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok). To znamená, že poberateľ starobného dôchodku môže poberať tento dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Starobný dôchodok sa do 31. mája 2022 nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na

  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
  • nemocenské

z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla ešte pred dňom vzniku nároku na starobný dôchodok, ak poistenec žiada priznať starobný dôchodok od dátumu, v ktorom má ešte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské.

Od 1. júna 2022 sa starobný dôchodok vypláca aj počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na

  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
  • nemocenské,

bez ohľadu na to, kedy sa stal dočasne práceneschopný.