Page title

Zánik nároku

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Text

Nárok na starobný dôchodok nezaniká uplynutím času.

Nárok na starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na starobný dôchodok a podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.