Page title

Výpočet a príklady

Suma dôchodku

Text

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako

POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku 

  • poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),

2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

 OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu a to tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal). Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovu určenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

 

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru  2024 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2024 sa určí nasledovne:

  • 1,0012 x 43,6768 x  17,7688 = 770,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 112,70 eur mesačne na 889,80 eur mesačne.
 

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416.

K 1. januáru  2024 získal 15 988 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,8028 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 988 : 365 = 43,8028).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok  2024 je 17,7688 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2024 sa určí nasledovne:

  • 0,5416 x 43,8028 x 17,7688 = 421,60 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 61,20 eur mesačne na 482,80 eur mesačne.
 

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2024, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. marca 2024 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. apríla 2024.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru  2024 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 rokov obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok  2024 je 17,7688 eur.

Za obdobie od 1. januára  2024 do 31. marca  2024 mal poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2024 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra  2023:

  • 1,0012 x 43,6768 x 17,7688 = 770,10 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  •  určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára  2024 do 31. marca 2024, 3 847,63 :15 648,00 = 0,2459 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 15 648,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok  2022, ktorý dva roky predchádza roku  2024)
  •  vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok  0,2459 x 17,7688 = 4,36934792 eur mesačne
  • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok  770,10 + 4,36934792 = 774,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
  • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 x 0,5 = 1,5 %
  • 774,50 + (1,5 % x 774,50) = 774,50 + 11,6175 = 786,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 114,00 eur mesačne na 900,20 eur mesačne.