Page title

Dôchodca a exekučné zrážky - otázky a odpovede

Dôchodca a exekučné zrážky

Text

Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Preto nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dôchodok je príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku vám Sociálna poisťovňa odpovie:

 • na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123
 • prostredníctvom Formulára pre otázky
 • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne
 • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

Odpovede na najčastejšie otázky

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?

Áno, Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Sociálna poisťovňa informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?

Prednostnými pohľadávkami sú:

 • pohľadávky výživného,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
 • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Je výška zrážky po celý čas rovnaká?

Sociálna poisťovňa prepočítava exekučné zrážky k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky.

Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti povinného (dlžníka) ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 390/2021 Z. z. sa stanovuje, že od 1. januára 2022 dochádza k zmene základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku a k zmene sumy nad ktorú sa z dôchodku zrazí zvyšok sumy neobmedzene.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha neprednostná pohľadávka zraziť základná suma, ktorou je 140 % sumy životného minima, t. j. od 1. júla 2022 328,18 eur mesačne.

Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % zo 140 % sumy životného minima, to znamená 164,09 eur mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka, okrem prednostnej pohľadávky výživného na maloleté dieťa zraziť od 1. júla 2022 234,42 eur mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, 50 % zo 100 % sumy životného minima, t. j. od 1. júla 2022 117,21 eur mesačne.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka výživného na maloleté dieťa zraziť od 1. júla 2022 70 % zo 60 % sumy životného minima, t. j. 98,45 eur mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, t. j. od 1. júla 2022 82,04 eur mesačne.

Príklad 1:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 505,10 eur mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť je 492,27 eur (328,18 + 164,09). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 12,81 eur. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 4,27 eur mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 500,83 eur mesačne.

Príklad 2:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 515,20 eur mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť je 351,63 eur (234,42 + 117,21). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 163,56 eur. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 109,04 eur mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 406,16 eur mesačne.

Príklad 3:

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 273,60 eur mesačne. Poberateľovi sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Po odpočítaní sumy 98,45 eur mesačne sa na tretiny rozdelí suma 175,14 eur. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 116,76 eur mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 156,84 eur mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 420 % sumy životného minima, t. j. 984,54 eur mesačne. Vtedy sa suma presahujúca 420 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 420 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Príklad 4:

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 1250,20 eur mesačne. Po odpočítaní sumy 234,42 eur je suma dôchodku 1015,78 eur. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 31,24 eur (1015,78 – 984,54).

Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 420 % sumy životného minima 984,54 eur. Každá tretina potom predstavuje sumu 328,18 eur. Suma presahujúca 420 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 359,42 eur (328,18 + 31,24).

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (58,60 eur) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (175,81 eur).

Je možné exekúcii predísť? Ako?

Pred vydaním uznesenia o nariadení zrážok z dôchodku, prípadne pred začatím exekučného konania, môže dlžník predísť problémom spojeným s exekúciou. Ak chce uhrádzať podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to celkom nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke
 • zrážkami zo mzdy
 • zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou

Sociálna poisťovňa môže dlh právnickej osoby vymáhať:

 • prikázaním pohľadávky z účtu v banke

V súlade s týmto spôsobom vymáhania sú banky povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch fyzických osôb, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Ďalšie spôsoby vymáhania pohľadávok sú:

 • exekúcie
 • mandátna správa
 • splátkové kalendáre
 • uplatnenie v konkurzoch
 • uplatnenie v reštrukturalizáciách
 • uplatnenie v procese oddlženia fyzickej osoby
 • prihlásenie do likvidácie
 • prihlásenie do dedičského konania
 • uplatnenie v trestných konaniach

(zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)