Page title

Základná informácia garančné poistenie

Základná charakteristika

Text

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec garančne poisteného zamestnávateľa, ak sa takýto zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca ustanovené v zákone o sociálnom poistení.

Garančne poistený je zamestnávateľ:

  • zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (najmä v pracovnom pomere, obdobnom právnom vzťahu, t. j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce),
  • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Garančne poistený nie je zamestnávateľ, ktorý je:

  • zastupiteľský úrad cudzieho štátu a
  • na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu (najmä štát, štátna rozpočtová organizácia, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát).

Zamestnancom na účely garančného poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.