Page title

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne

Organizačná štruktúra

Text

Organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne

Ústredie

Text

Výkon sociálneho poistenia je v kompetencii organizačných zložiek - Ústredia Sociálnej poisťovne a pobočiek Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ. Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený generálnym riaditeľom.

Do pôsobnosti ústredia patrí:

  • rozhodovať v prvom stupni okrem iného predovšetkým o dôchodkových dávkach, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente,
  • rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovanie v prvom stupni patrí do pôsobnosti pobočky.

Ústredie ďalej:

  • riadi a kontroluje činnosť pobočiek,
  • hospodári s finančnými prostriedkami a s majetkom Sociálnej poisťovne,
  • vypláca dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu,
  • uplatňuje pohľadávky na poistnom, pokutách, penále a na dávke garančného poistenia,
  • vykonáva lekársku posudkovú činnosť,
  • vykonáva kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia
  • vykonáva ďalšie činnosti uložené jej zákonom o sociálnom poistení.

Ústredie tiež vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.

Riaditelia

Text
Meno Funkcia v Sociálnej poisťovni

Ing. Michal Ilko

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

Ing. Martin Brilla, LL.M.

Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne

Mgr. Zuzana Dvoráková

Riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou

Ing. Pavol Bulla

Riaditeľ sekcie ekonomiky

Ing. Martin Hloušek                       

Riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia

JUDr. Rudolf Jurík

Riaditeľ odboru verejného obstarávania

MUDr. Veronika Majtánová

Riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti

JUDr. Danica Bognárová

Riaditeľka odboru NP, ÚP, PvN a GP

Ing. Alexander Šproch

Riaditeľ sekcie informatiky

JUDr. Renáta Bálintová

Riaditeľka sekcie odvolacích konaní, právnej služby a legislatívy

Mgr. Tomáš Szabo

Riaditeľ sekcie prevádzky

PhDr. Ivana Plavá

Riaditeľka odboru kontroly a sťažností