Page title

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Text

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
IČO: 30807484

Sociálna poisťovňa (ďalej „SP“) je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. SP vykonáva sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné a invalidné, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení na základe zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Zodpovedná osoba

Text

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov Sociálna poisťovňa poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@socpoist.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba, Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Dotknutá osoba

Text

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni je to každá fyzická osoba, o ktorej sa vedú informácie v informačnom systéme SP, sú to najmä poistenci, príjemcovia dávok, platitelia poistného – SZČO, sporitelia starobného dôchodkového sporenia, zákonní zástupcovia, splnomocnené osoby, zamestnanci SP a podobne.

Spracúvanie osobných údajov

Text

SP spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na účel výkonu sociálneho poistenia a výkonu činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia.

SP ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu sociálneho poistenia.

SP môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva na základe uvedených zákonov poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom.

SP pri výkone sociálneho poistenia plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta bydliska, inštitúcie miesta pobytu, styčného orgánu a je kontaktná inštitúcia na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami a príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie, inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a inštitúciou Švajčiarskej konfederácie.

SP spracúva osobné údaje aj v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie sociálneho poistenia pre dotknuté osoby, ktoré sa pohybovali alebo pohybujú v členských štátoch EÚ. Na základe medzinárodnej zmluvy, uzavretej pre výkon uvedenej legislatívy EU, plní SP aj funkciu prepojovacieho bodu pre všetky relevantné orgány v Slovenskej republike, ktoré sú povinné vymieňať predpísané údaje v rámci členských štátov EÚ.

Ďalšími právnymi základmi, podľa ktorých SP ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

A) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona na účel

 • vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • zisťovania spokojnosti klientov s poskytovanými službami,

B) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona na účel vykonávania výberového konania na obsadenie pracovného miesta,

C) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona na účel kontaktovania klienta v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia,

D) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov, klientov a na ochranu na svojho majetku, a to na účel:

 • vedenia evidencie návštev pri vstupe do chránených priestorov. Evidencia je vykonávaná v knihách návštev v elektronickej alebo papierovej forme,
 • snímania a uchovávania videozáznamov. SP sníma a uchováva záznamy pohybu osôb prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému, ktorý ukladá len čistý videozáznam bez možnosti dopĺňať ďalšie informácie, upravovať alebo meniť uložené videozáznamy z jednotlivých kamier.

Ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa A) alebo namietala spracúvanie podľa C) alebo D), SP ihneď ich spracúvanie skončí.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Text

SP pri vykonávaní svojej činnosti v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť);
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, fax, e-mail, mobil, číslo bankového účtu) súvisiace so sociálnym poistením v rozsahu dokumentácie vedenej SP podľa osobitného právneho predpisu;
 • videá a audiozáznamy (napr. kamerové záznamy prevádzkovateľa);
 • údaje týkajúce sa zdravia (napr. lekárske správy, posudky zdravotného stavu);
 • iné relevantné údaje (napr. údaje o súdnych sporoch, dedičských konaniach, exekučných konaniach, konkurzoch, údaje súvisiace s plnením zákonných povinností dotknutej osoby).

Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Text

Osobné údaje spracúvané SP môže poskytnúť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým na základe osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo vášho súhlasu je SP povinná alebo oprávnená ich poskytnúť.

Spracúvanie osobných údajov môže SP v zmysle článku 28 nariadenia uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmysle uvedeného SP využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • sprostredkovateľa zabezpečujúceho podporu informačno-komunikačných technológií, systémov alebo prenos dát,
 • sprostredkovateľa zabezpečujúceho doručovanie dávok (peňazí),
 • sprostredkovateľa zabezpečujúceho fyzickú a objektovú bezpečnosť.

SP vykonáva na žiadosť dotknutej osoby prenos osobných údajov do tretích krajín na základe bilaterálnych zmlúv o sociálnom poistení, uzavretých medzi Slovenskou republikou a príslušnou treťou krajinou.

Uchovávanie osobných údajov

Text

SP rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť SP vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu uchovávania niektorých údajov.

SP uchováva osobné údaje spracúvané na účely zabezpečenia sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona č. 43/2004 Z. z. po dobu 20 rokov odo dňa ukončenia sociálneho poistenia, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr, ak osobitný predpis neustanovuje v špecifickom prípade dlhšiu lehotu.

SP osobné údaje uchováva, vyraďuje a likviduje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a schváleným Registratúrnym plánom SP. Spôsob fyzickej likvidácie osobných údajov vykonáva SP podľa vlastného vnútorného predpisu.

Práva dotknutých osôb

Text

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané a to bez zbytočného odkladu. SP je povinná vymazať osobné údaje, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali v zmysle zákonom stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá SP udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, SP tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu. za presne stanovených podmienok. SP nie je oprávnená vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe osobitných právnych predpisov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby SP obmedzila spracúvanie osobných údajov, a to za predpokladu, že dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie nezákonné, alebo SP ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia. Má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, tá má právo kedykoľvek daný súhlas odvolať a to rovnakým spôsobom, ako ho udelila.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dotknutá osoba môže vyššie uvedené práva uplatniť u zodpovednej osoby e-mailom na adresu zodpovedna.osoba@socpoist.sk, poštou na adrese Zodpovedná osoba, Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“. Zodpovednej osobe možno tiež oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Sociálnou poisťovňou.

Rodičovský dôchodok a GDPR

Text

Sociálna poisťovňa  spracúva osobné údaje vo veci realizácie opatrení súvisiacich s vyplácaním rodičovského dôchodku v súlade s  čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia a taktiež v zmysle  zásad spracúvania osobných údajov, a to zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“), na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. 

Právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, na základe ktorého Sociálna poisťovňa sprístupňuje výšku vymeriavacieho základu poistenca jeho rodičom v rámci rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku

je osobitný predpis, ktorým je zákon  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“, ktorý upravuje, okrem iného nároky na dôchodkové dávky, medzi ktoré patrí aj rodičovský dôchodok a postupy a pravidlá pri rozhodovaní a konaní). 

 Podľa § 170 ods. 2 zákona o sociálnom poistení: 

„Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických osôb a právnických osôb, ktorých sa údaje priamo týkajú, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Sociálna poisťovňa môže údaje podľa odseku 1 bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických osôb poskytnúť tretím osobám len v rozsahu potrebnom na výkon činností súvisiacich s vymáhaním a postupovaním pohľadávok a účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok alebo o nároku na ich výplatu, ak ide o osobné údaje uvedené v rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok alebo nároku na ich výplatu. Na prenos údajov na výkon sociálneho poistenia potrebných pre nositeľov sociálneho poistenia členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarskej konfederácie a štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Na poskytovanie osobných údajov v súvislosti s plnením funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.“

Prečo vymeriavací základ poistenca?

Vymeriavací základ  uvedený v rozhodnutí je uvádzaný z dôvodu naplnenia ustanovenia § 66b a 66c zákona o sociálnom poistení a v zmysle § 209 zákona o sociálnom poistení, lebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne musí spĺňať  požiadavku preskúmateľnosti, v jeho odôvodnení, v súlade s tým Sociálna poisťovňa, okrem iného, uvádza skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie. Jednou zo základných skutočností pre výpočet rodičovského dôchodku je pritom vymeriavací základ, z ktorého sa určuje suma rodičovského dôchodku.

Vymeriavací základ uvedený v rozhodnutí je uvádzaný z dôvodu naplnenia ustanovenia § 209 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého musí Sociálna poisťovňa, okrem iného, uviesť skutočnosti, ktoré boli podkladom na rozhodnutie. Jednou zo základných skutočností je pritom vymeriavací základ, z ktorého sa určuje suma rodičovského dôchodku a za účelom preskúmateľnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Uvedenie vymeriavacieho základu je v súlade s § 170 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, pretože ide o údaj uvedený v rozhodnutí, ktorý je nevyhnutný na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok alebo nároku na jeho  výplatu, ktorý môže Sociálna poisťovňa poskytnúť bez súhlasu dotknutých fyzických osôb účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok.

Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu.

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, organizačná zložka Sociálnej poisťovne určí pre ňu lehotu.

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a kde možno odvolanie podať.

Ďalšie informácie k rodičovskému dôchodku nájdete tu:

Rodičovský dôchodok – Ako je to s ochranou osobných údajov?

Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede