Page title

Podávanie a vybavovanie sťažností

Text

Pri podávaní a vybavovaní sťažnosti sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Čo je a nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach

Text

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, a zároveň
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
   
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, priestupku alebo iného správneho deliktu),
   
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. sťažnosť na činnosť súdneho exekútora),
   
 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (vyjadrenie nesúhlasu s rozhodnutím vydaným Sociálnou poisťovňou v príslušnom konaní). Pozn.: V prípade nesúhlasu s rozhodnutím Sociálnej poisťovne je potrebné použiť riadny opravný prostriedok – ktorým je odvolanie, resp. návrh na preskúmanie súdom (v zmysle poučenia uvedeného v rozhodnutí).
   
 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
   
 6. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.
   

Sťažnosťou nie je ani podanie

 1. orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
   
 2. osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Ako správne podať sťažnosť

Text

Sťažnosť musí spĺňať predovšetkým tieto obsahové a formálne náležitosti:

 • musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa FO /
 • názov, sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za PO, ak sťažnosť podáva PO,
 • listinná sťažnosť- zaslaná prostredníctvom pošty - musí obsahovať vlastnoručný podpis,
 • elektronická sťažnosť musí byť podaná prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy, alebo autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • musí byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa domáha,
 • k sťažnosti podanej zástupcom (ak sa sťažnosť netýka osoby ktorá ju podala) musí byť priložené splnomocnenie s osvedčeným podpisom.

Otázka: Čo ak bola zaslaná sťažnosť iba emailom bez elektronického podpisu:

Na to, aby takáto sťažnosť mohla byť prešetrená, t. j. aby nemusela byť odložená, je potrebné, aby ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdil. Musí tak urobiť v zmysle zákona o sťažnostiach jedným z nasledovných spôsobov:

 1. jej zaslaním listinne poštou s vlastnoručným podpisom,
 2. jej zaslaním prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej na ústrednom portáli verejnej správy,
 3. jej opätovným zaslaním elektronickou poštou (emailom), ktorý bude obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis (vyžaduje občiansky preukaz s čipom, príslušné elektronické certifikáty a technické vybavenie).

Podľa zákona o sťažnostiach s klientom nie je možné spísať sťažnosť. Za klienta je možné vyhotoviť sťažnosť výlučne v prípade, ak sa do Sociálnej poisťovne dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama.

Prijímanie sťažností

Text

Sociálna poisťovňa je povinná sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Sťažnosť, na ktorej vybavenie Sociálna poisťovňa nie je príslušná a v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, Sociálna poisťovňa najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

Lehota na vybavenie sťažnosti

Text

Na vybavenie sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach plynie Sociálnej poisťovni lehota 60 pracovných dní od jej doručenia.

Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, Sociálna poisťovňa môže lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní; Sociálna poisťovňa oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu predĺženia.

Vybavenie sťažnosti

Text

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Kedy je Sociálna poisťovňa povinná sťažnosť odložiť?

Text

Sociálna poisťovňa sťažnosť odloží, ak:

 • neobsahuje náležitosti podľa zákona o sťažnostiach,
 • je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,
 • zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa zákona o sťažnostiach,
 • od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
 • ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach,
 • ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti,
 • jej bola zaslaná na vedomie,
 • ju sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá,
 • sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa zákona o sťažnostiach, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy.