Page title

Slobodný prístup k informáciám

Sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Podanie žiadosti

Text
  • písomne na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
  • ústne,
  • osobne v podateľni Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
  • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@socpoist.sk,
  • iným technicky vykonateľným spôsobom.

Ak ide o informáciu, ktorej sprístupnenie je v kompetencii pobočky Sociálnej poisťovne, žiadosť je potrebné adresovať na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Žiadosť musí obsahovať:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresu pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a akým spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Za účelom uľahčenia a zjednodušenia spísania žiadosti o sprístupnenie informácie Sociálna poisťovňa odporúča použiť formulár žiadosti, ktorý je uverejnený nižšie a obsahuje všetky požadované údaje.

Formulár žiadosti o poskytnutie informácie (doc) 

Podanie žiadosti nevidiacou, resp. slabozrakou osobou

Text

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom a pri podaní žiadosti je povinná predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci-Blind“. Ak je žiadateľom o sprístupnenie informácie slabozraká osoba, je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma a pri podaní žiadosti je povinná predložiť kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Postup pri vybavovaní žiadosti

Text

Žiadosť o sprístupnenie informácie je podaná dňom, keď bola doručená ústrediu Sociálnej poisťovne alebo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Na žiadosť žiadateľa Sociálna poisťovňa písomne potvrdí podanie žiadosti o sprístupnenie informácie a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Sociálna poisťovňa bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa aj o spôsobe doplnenia žiadosti s upozornením, že ak žiadosť nedoplní, Sociálna poisťovňa žiadosť odloží a rozhodnutie nevydá.

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou a elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, Sociálna poisťovňa dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Ak Sociálna poisťovňa má k dispozícii požadovanú informáciu, žiadosť vybaví sprístupnením informácie.Sociálna poisťovňa nie je povinná sprístupniť informácie, ktoré nie sú k dispozícii, napr. vytvárať výkladové stanoviská, analýzy, prognózy, výklady právnych predpisov a pod.

Žiadateľ, ktorý získal zverejnené alebo sprístupnené informácie, je oprávnený ich ďalej šíriť v pôvodnom obsahu; to neplatí ak žiadateľ šíri informácie, ktoré sa týkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby  a osobných údajov, ktoré boli sprístupnené  s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby  a informácií, ktoré boli sprístupnené podľa § 11 ods. 1 písm. a)  alebo so súhlasom osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií.  

Ak Sociálna poisťovňa nemá k dispozícií požadovanú informáciu, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia príslušnej povinnej osobe.

Ak Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii požadovanú informáciu, nevie, kde ju možno získať alebo ak informáciu nemôže sprístupniť z dôvodu, že požadované informácie podliehajú obmedzenému prístupu alebo nesprístupneniu podľa § 8 až 11 zákona o slobode informácií, vydá rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácie alebo rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie.

Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie vo veci, v ktorej už Sociálna poisťovňa konala a skutkový stav sa podstatne nezmenil, Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 

Lehota na vybavenie žiadosti

Text

Sociálna poisťovňa vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jej podania alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme slepeckým (Braillovým) písmom, ak zákon o slobode informácií neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže Sociálna poisťovňa predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme slepeckým (Braillovým) písmom. Predĺženie lehoty Sociálna poisťovňa bezodkladne oznámi žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím lehoty na jej vybavenie. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie alebo pobočky o odmietnutí sprístupnenia informácie, rozhodnutiu o čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácie a rozhodnutiu o zastavení konania možno podať odvolanie v lehote pätnásť dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

O odvolaní proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, ústredie rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne na základe návrhu odvolacej komisie a o odvolaní proti rozhodnutiu pobočky rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie.

Rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie, rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácie a rozhodnutie o zastavení konania možno preskúmať v súdnom konaní podľa Správneho súdneho poriadku.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Text

Sociálna poisťovňa sprístupňuje informácie v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácie.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií (doc).