Page title

Automatický vstup do II. piliera a určovanie DSS – Otázky a odpovede

Text

V súvislosti s novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nadobúda účinnosť od 1. mája 2023, sú fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier). Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikla účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť.

Vzhľadom na záujem klientov o informácie týkajúce sa automatického vstupu do II. piliera a určovania DSS, pripravila Sociálna poisťovňa prehľad informácií a odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s touto témou.

Ktorým osobám vznikne účasť v II. pilieri od 1. mája 2023 automaticky?

Automatická účasť v II. pilieri sa týka každej fyzickej osoby, ktorej po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkového poistenie a v tom čase ešte nedovŕšila 40 rokov veku. To znamená, že každému, komu od uvedeného dňa vznikol po prvýkrát poistný vzťah s dôchodkovým poistením, najmä ako zamestnancovi alebo SZČO, stal sa poistencom štátu alebo sa dobrovoľne dôchodkovo poistil a je mladší ako 40 rokov, vznikne v deň tohto dôchodkového poistenia aj účasť v II. pilieri.

Ako sa prvopoistenec dozvie, že mu vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení?

Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vzniku tohto poistenia informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení a poskytne ďalšie informácie, súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa vlastného výberu alebo vystúpiť z II. piliera.

Dokedy môže sporiteľ s automatickou účasťou sám uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení?

Každý takýto sporiteľ má možnosť vybrať si niektorú z DSS (nájde ich v zozname zverejnenom tu: DSS a životné poisťovne) a uzatvoriť s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia.

Čo v prípade, ak sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v stanovenej lehote 180 dní?

Ak sa sporiteľ nerozhodne v uvedenej lehote pre žiadnu DSS alebo s ňou nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, určí mu ju Sociálna poisťovňa.

Ako sa sporiteľ dozvie, ktorá DSS mu bola určená?

Každému sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určí DSS, oznámi túto skutočnosť do ôsmich dní od pridelenia DSS prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (záložka Účasť v II. pilieri).

Čo v prípade, ak sporiteľ nebude súhlasiť s DSS, ktorú mu určila Sociálna poisťovňa?

Ak sporiteľ nesúhlasí s DSS, ktorá mu bola určená, bude môcť prestúpiť do inej DSS (tento prestup však bude možné uskutočniť až po uplynutí jedného roka od pridelenia DSS) alebo z II. piliera celkom vystúpiť.

Ktorý sporiteľ môže z II. piliera vystúpiť?

Z II. piliera bude môcť vystúpiť iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v II. pilieri automaticky, a to bez ohľadu nato, či si DSS vybral sám (uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) alebo mu bola určená Sociálnou poisťovňou. Sporiteľovi, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do II. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z II. piliera vystúpiť.

Dokedy a akým spôsobom bude môcť sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení z II. piliera vystúpiť?

Sporiteľ, ktorému vznikla účasť v II. pilieri automaticky, môže z neho vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, t .j. od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji 2023, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Tlačivo k výstupu z II. piliera platné od 1. mája 2023 bude zverejnené tu: Oznámenie nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier). Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle, týkajúci sa jeho výstupu, nemôže vziať späť.

Bude môcť vstúpiť do II. piliera aj fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023?

Každý, komu vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedovŕšil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do II. piliera dobrovoľne na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s niektorou z DSS. Tohto sporiteľa, ktorý do II. piliera vstúpi dobrovoľne (t. j. na základe vlastnej iniciatívy) sa však možnosť výstupu netýka.