Page title

Ďalšie informácie - Náhrada nákladov spojených s liečením

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o náhradu nákladov spojených s liečením pozri v časti Ako požiadať o náhradu nákladov spojených s liečením.

Výška dávky

Text

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je od 1. januára 2024 vo výške 37 583,70 eura (zvýšila sa o 3,2 %).

Náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje v sume podľa predložených dokladov, ktoré boli posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady nákladov spojených s liečením. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady nákladov spojených s liečením zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením sa zvyšovala nasledovne:

  • Od 1. júla 2023 sa suma náhrady nákladov spojených s liečením zvýšila o 10,1 % na sumu 36 418,300 eura.
  • Od 1. januára 2023 sa suma náhrady nákladov spojených s liečením zvýšila o 10,9 % na sumu 33 077,40 eura.
  • Od 1. januára 2022 sa suma náhrady nákladov spojených s liečením zvýšila o 1,6 % na sumu 29 826,30 eura.
  • Od 1. januára 2021 sa suma náhrady nákladov spojených s liečením zvýšila o 2,3 % na sumu 29 356,50 eura.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 
Obsah

Účelnosť vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady na liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného v súvislosti s liečením, posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poškodeného (pozri Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky