Page title

Ďalšie informácie - Pozostalostná úrazová renta

Kto má nárok, podmienky a ako žiadať o pozostalostnú úrazovú rentu pozri v časti Ako požiadam o pozostalostnú úrazovú rentu.

Výška dávky

Text

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti. (Poznámka: Na pozostalostnú úrazovú rentu sa nevzťahuje § 111 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.)  

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo súhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú mal alebo by bol mal poškodený nárok pri stopercentnej strate pracovnej schopnosti. To platí aj vtedy, ak poškodený bol poberateľ úrazovej renty z dôvodu nižšieho percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

Text

Pozostalostná úrazová renta sa zvyšuje rovnako ako úrazová renta (pozri Ďalšie informácie - úrazová renta). 

Výplata dávky

Text

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť určená súdom.

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Pozostalostná úrazová renta sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na pozostalostnú úrazovú rentu, môže sa vyplácať preddavkovo.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky.