Page title

Všeobecné informácie - úrazové poistenie

Zmena v nároku na dávku

Text

Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala alebo vyplácala v nižšej sume ako patrí alebo najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku, alebo nároku na jej zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa dávka:

 • priznala v nižšej sume, ako patrí,
 • vypláca v nižšej sume, ako patrí,
 • odoprela neprávom alebo
 • priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

Dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že dávka sa priznala neprávom, a to odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Dávka sa zníži, ak sa zistí, že sa dávka priznala vo vyššej sume ako patrí, a to odo dňa nasledujúceho

po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Výplata dávky

Text

Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky.

Nárok na výplatu dávky zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na výplatu dávky, ak zákon neustanovuje inak.

Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili (lehota neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený).  

Zmena v nároku na výplatu dávky

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume

ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu dávky.

Výplata dávky alebo jej časti sa zastaví, ak poberateľ dávky na písomnú výzvu, aby preukázal skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu a jej sumu, tejto výzve nevyhovie v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej Sociálnou poisťovňou. Výplata dávky po preukázaní rozhodujúcich skutočností sa uvoľní odo dňa zastavenia jej výplaty, najviac tri roky spätne od preukázania týchto skutočností.

Výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa zastaví, ak sa poberateľ dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že poberateľ dávky prestal byť invalidný alebo u neho došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti až po zastavení výplaty dávky, dávka mu nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

Výplata dávky sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila. 

Poukazovanie dávky

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu

dávky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti (prednostne poštovou poukážkou), ak zákon neustanovuje inak. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí. Manžel (manželka) poberateľa dávky je povinný vrátiť splátky úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty poukázané na tento účet po dni smrti poberateľa dávky.

Ak poberateľ dávky požiada o zmenu spôsobu výplaty dávky, Sociálna poisťovňa je povinná vykonať túto zmenu najneskôr od splátky dávky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dávky doručená Sociálnej poisťovni.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, dávka sa poukazuje prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak poberateľ dávky nepožiada o iný spôsob poukazovania dávky.

Fyzickej osobe vo výkone väzby a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody sa dávky poukazujú prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, alebo osobitný príjemca. Osobitný príjemca je:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
 • fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného dieťaťa na právne úkony.

Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať. Zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a osobitný príjemca uvedený v písm. b) sú povinní dávku použiť len v prospech poberateľa dávky a fyzických osôb, ktoré je poberateľ dávky povinný vyživovať. Osobitný príjemca uvedený v písm. a) používa dávku podľa pokynov poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu.

Denný vymeriavací základ

Text

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy úrazového príplatku, úrazovej renty, jednorazového vyrovnania, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, rehabilitačného
a rekvalifikačného je podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktorý dosiahol
u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor.

Ak nárok na úrazovú dávku vznikne v období po kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom poškodený naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval ako zamestnanec za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa DVZ podľa predchádzajúceho odseku a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba
z povolania. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. 

Všeobecný vymeriavací základ za jednotlivé roky

Text

Všeobecný vymeriavací základ sa ustanovuje opatrením, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Jeho úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov SR.

Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období príjem, z ktorého sa určuje vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie zodpovedným zamestnávateľom, alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo dôchodkového poistenia, suma úrazovej dávky sa určí z pravdepodobného DVZ.

Pravdepodobný DVZ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo alebo by sa platilo poistné na úrazové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom poškodený naposledy vykonával činnosť zamestnanca pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania.

Tabuľka všeobecného vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie

Ako sa určí rozhodujúce obdobie, z ktorého sa zisťuje denný vymeriavací základ

Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) na úrazový príplatok, úrazovú rentu, jednorazové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu a jednorazové odškodnenie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný úraz alebo v ktorom sa zistila choroba z povolania, ak nie je ďalej uvedené inak.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania v období 90 dní od začiatku výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca zamestnávateľa, je obdobie od začiatku výkonu tejto zárobkovej činnosti do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo od ktorého bola zistená choroba z povolania. Na určenie rozhodujúceho obdobia je rozhodujúci deň vzniku pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania a obdobie trvania výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca u zamestnávateľa. (Na určenie rozhodujúceho obdobia sa vzťahuje § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 primerane.)

Ak sa poškodený stal zamestnancom u zodpovedného zamestnávateľa:

 • počas kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo v ktorom mu bola zistená choroba z povolania, a obdobie trvania výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz alebo mu bola zistená choroba z povolania, potom rozhodujúcim obdobím na zistenie DVZ je obdobie od dátumu vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k zamestnávateľovi v tomto kalendárnom roku do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom poškodenému vznikol pracovný úraz alebo v ktorom mu bola zistená choroba z povolania.
 • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol pracovný úraz alebo v ktorom mu bola zistená choroba
  z povolania a obdobie trvania výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz alebo mu bola zistená choroba z povolania, potom rozhodujúcim obdobím na zistenie DVZ je obdobie od dátumu vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k zamestnávateľovi v tomto kalendárnom roku do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom poškodenému vznikol pracovný úraz alebo v ktorom mu bola zistená choroba z povolania.

Pri určení rozhodujúceho obdobia na určenie DVZ úrazových dávok sa ustanovenie § 26 ods. 6 zákona nepoužije.

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ určeného podľa vyššie uvedených odsekov sa vylučujú

 1. obdobie, za ktoré poškodený zamestnanec nebol povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a
 2. obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia.

Opravné prostriedky

Text

Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne je možné podať odvolanie okrem prípadov, keď je podanie odvolania zákonom výslovne vylúčené. Informácie o tom, kedy je možné využiť opravné prostriedky nájdete tu:

Opravné prostriedky