Page title

Späťvzatie čestného vyhlásenia

Poučenie:

Zaslaním tohto formuláru čestne vyhlasujem, že za zvolené obdobie beriem späť pôvodne zaslané čestné vyhlásenie viažuce sa k odkladu splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.


Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a späťvzatie sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy)!

Ak žiadate späťvzatie čestného vyhlásenia na viac období (kalendárnych mesiacov) je potrebné odoslať formulár za každé obdobie osobitne.